Trắc nghiệm bài tâp theo tuần Toán 7-Tuần 28 có đáp án

  • 1100 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Cho các đa thức: B(x)=3x5+4x38x+10;C(x)=3x2+58x+2x4+x34

Xem đáp án

Bx=3x5+4x38x+10=4x3+3x8x+105=4x35x+5

Cx=3x2+58x+2x4+x34=2x4+x33x28x+54=2x4+x33x28x+1


Câu 4:

Cho các đa thức :M(x)=5+3x24x4+x3

N(x)=3x42x+2x3;P(x)=8+5x6x3.

Hãy tính :

 M(x)N(x)

Xem đáp án
M(x)N(x)=5+3x24x4+x33x42x+2x3
=5+3x24x4+x33x4+2x2x3
=4x4+3x4+x32x3+3x2+2x5
=7x4x3+3x2+2x5

Câu 5:

Cho các đa thức : M(x)=5+3x24x4+x3;

N(x)=3x42x+2x3;P(x)=8+5x6x3.

Hãy tính :

N(x)+P(x)

Xem đáp án
N(x)+P(x)=3x42x+2x3+8+5x6x3
=3x42x+2x38+5x6x3
=3x4+2x36x3+(5x2x)8
=3x44x3+3x8

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận