Dạng 2. So sánh các cạnh trong một tam giác

  • 197 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC có A^=90°,B^=20°. So sánh các cạnh của tam giác ABC, ta được

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Xét ∆ABC có A^+B^+C^=180° (tổng ba góc của một tam giác)

Suy ra C^=180°A^+B^=180°90°+20°=70°

Từ đó ta có A^>C^>B^, mà BC, AB, AC lần lượt đối diện với các góc A, C, B

Do đó BC > AB > AC (cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn).


Câu 2:

Cho ∆ABC có C^=30° B^=50°. Cạnh nào của tam giác ABC là lớn nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

Cho tam giác ABC có góc C = 30 độ và góc B= 50 độ. Cạnh nào của tam giác ABC là lớn nhất? (ảnh 1)

Xét ∆ABC có A^+B^+C^=180° (tổng ba góc của một tam giác)

Suy ra A^=180°B^+C^=180°50°+30°=100°

Do đó tam giác ABC là tam giác tù, nên cạnh BC đối diện với góc A là cạnh lớn nhất.


Câu 4:

Cho ∆MNQ có Q^=90°,M^=45°. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án
Cho tam giác MNQ có góc Q= 90 độ , góc M= 45 độ.  Khẳng định nào sau đây là sai? (ảnh 1)

Câu 5:

Cho tam giác ABC có B^=40°, C^=2B^ thì

Xem đáp án
Cho tam giác ABC có góc B = 40 độ, góc C= 2 góc B thì (ảnh 1)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận