300+ câu trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp có đáp án - Phần 1

  • 21532 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Vốn điều lệ là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Vốn pháp định là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Trong doanh nghiệp tư nhân có thuê giám đốc để điều hành hoạt động của doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật cũ là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Cơ quan có quyền lực cao nhất của công ty cổ phần là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

H

2 tháng trước

Hồng Anh Phạm

Bình luận


Bình luận