460 câu trắc nghiệm Tài chính công có đáp án - Phần 1

  • 10237 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đặc điểm của Tài chính công là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Tài chính công được sử dụng vì mục đích:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

“Công” trong Tài chính công có nghĩa là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Cùng xuất hiện và tồn tại đồng thời với Nhà nước là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Trong hệ thống tài chính quốc gia, tài chính công:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận