650 câu trắc nghiệm Luật dân sự có đáp án - Phần 1

  • 25632 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Tập quán pháp có thể được áp dụng khi nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Phương thức nào sau đây được coi là phương thức bảo vệ quyền dân sự?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thu Phương

okila
N

1 năm trước

Nhóc's Ngáo's

Bình luận


Bình luận