700 câu trắc nghiệm Luật Kinh tế có đáp án - Phần 1

  • 11243 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có những cơ quan nào của Nhà nước tiến hành hoạt động tố tụng?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Có những tổ chức nào không thuộc Nhà nước tham gia các hoạt động tố tụng.

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Trình bày các giai đoạn chủ yếu của quá trình tố tụng hành chính tại toà án.

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Trình bày các giai đoạn chủ yếu của quá trình tố tụng hình sự.

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Thế nào là xét xử sơ thẩm?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận