Đề kiểm tra học kì 1 Toán 7 có đáp án ( Mới nhất)_ Đề số 1

  • 2517 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 34?

Xem đáp án

Rút gọn các phân số ở các đáp án A, B, C, D, ta được:

A. 62=3

B. 86=43

C. 912=34

D. 129=43

Vậy chọn C. 912.


Câu 2:

Kết quả phép tính 38+56 là:

Xem đáp án

Ta có: 38+56=924+2024=9+2024=1124.

Đáp án A


Câu 3:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:

Xem đáp án

Công thức liên hệ của hai đại lượng x, y tỉ lệ thuận: y = k . x (với k là hệ số tỉ lệ).

Do đó k=yx=155=3.

Đáp án A


Câu 4:

Nếu góc xOy có số đo bằng 47o thì số đo của góc đối đỉnh với góc xOy bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Dựa vào tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Ta có góc xOy có số đo bằng 47o nên góc đối đỉnh với góc xOy cũng có số đo bằng 47o.

Đáp án D


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau: Tọa độ điểm M là: (ảnh 1)

Tọa độ điểm M là:

Xem đáp án

Cho hình vẽ sau: Tọa độ điểm M là: (ảnh 2)

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy điểm M có hoành độ bằng −2 và tung độ bằng 1.

Do đó, điểm M (−2; 1).

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận