Bộ 15 đề thi Học kì 2 Toán 7 có đáp án (Mới nhất) - đề 1

  • 3132 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường THCS được cho trong bảng “tần số” sau:

Điểm số (x)

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

1

2

7

8

5

11

4

2

N = 40

 

a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?

b) Có bao nhiêu học sinh làm kiểm tra? Số các giá trị khác nhau?

c) Tìm mốt của dấu hiệu và tính số trung bình cộng.

Xem đáp án

a) Dấu hiệu điều tra: “Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của mỗi học sinh trong một lớp 7”.  (0,5 điểm)

b) Có 40 học sinh làm kiểm tra. Có 8 giá trị khác nhau. (0,5 điểm)

c) Mốt của dấu hiệu: 8 (dấu hiệu có tần số lớn nhất: 11). (0,5 điểm)

Số trung bình cộng : X¯=3.1+4.2+5.7+6.8+7.5+8.11+9.4+10.240=27340=6,825


Câu 2:

(1.0 điểm) Thu gọn và tìm bậc của các đơn thức sau:

a, A=2x3y.3xy

b, B=116x2y2.4x3.8xyz

Xem đáp án

a, A=2x3y.3xy=2.3.x3.x.y.y=6x4y2

Đơn thức có bậc là 4 + 2 = 6.              (0,25 điểm)

b, B=116x2y2.4x3.8xyz=116.4.8.x2.x3.x.y2.y.z=2x6y3z

Đơn thức có bậc là 6 + 3 + 1 = 10.          

Câu 3:

(1.0 điểm) Tìm đa thức M biết:

a, Mx2y1=2x3+x2y+1

b, 3x2+3xyx3M=3x2+2xy4y2

Xem đáp án

a, Mx2y1=2x3+x2y+1

M=2x3+x2y+1+x2y1M=2x3+2x2y
b,
3x2+3xyx3M=3x2+2xy4y2                      M=3x2+3xyx33x2+2xy4y2
M=3x23x2+3xy2xyx3+4y2M=xyx3+4y2

Câu 4:

Cho các đa thức sau: P(x)=x3+3x2+3x2Q(x)=x3x25x+2
a) Tính P(x)+Q(x)
b) Tính P(x)Q(x)
c) Tìm nghiệm của đa thức H(x) biết H(x)=P(x)+Q(x)

Xem đáp án

a, P(x)=x3+3x2+3x2;Q(x)=x3x25x+2

P(x)+Q(x)=x3+3x2+3x2+x3x25x+2=x3x3+3x2x2+3x5x+2+2=2x22x

b, P(x)Q(x)=x3+3x2+3x2x3x25x+2

=x3+x3+3x2+x2+3x+5x+22

=2x3+4x2+8x4

c,

Ta có: H(x) = 2x2 2x

H(x) = 0 khi

2x22x=0

2xx1=0
Suy ra ; x=0x=1

Vậy nghiệm của đa thức H(x) là x = 0; x = 1.               (0,5 điểm)


Câu 5:

Cho hai đa thức fx=2x2+ax+4 và gx=x25xb
(a, b là hằng số).
Tìm các hệ số a, b sao cho f1=g(2) và f1=g(5)

Xem đáp án

Theo đề bài ta có:

f1=g(2)6+a=6ba+b=12 (1)

f1=g(5)6a=bb=a6 (2)

Thay (2) vào (1) ta được:

a+a6=12a=3
b=a6=36=9
 Vậy a=3;b=9

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận