920+ câu trắc nghiệm Luật giáo dục có đáp án - Phần 1

  • 5846 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài? 

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Viên chức bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Chọn đáp án đúng: 

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Chọn đáp án đúng: 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận