110+ câu trắc nghiệm Luật an sinh xã hội có đáp án - Phần 1

  • 4981 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cán bộ, công chức, viên chức khi đi khám bệnh, chữa bệnh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng bao nhiêu?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Chế độ nào sau đây không phải chế độ bảo hiểm xã hội?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Chế độ nào sau đây không phải là chế độ bảo hiểm ốm đau?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Chủ thể nào sau đây có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp với người lao động về đóng phí bảo hiểm xã hội?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Chủ thể nào sau đây không phải chủ thể của tranh chấp về bảo hiểm xã hội?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận