210 câu trắc nghiệm môn Luật cạnh tranh có đáp án (Phần 1)

  • 7609 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Theo Pháp luật Cạnh tranh hiện hành, thị trường sản phẩm liên quan được hiểu là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Theo Pháp luật Cạnh tranh hiện hành, thị trường địa lý liên quan được hiểu là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Các sản phẩm có thể thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả là những sản phẩm:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Theo Pháp luật Cạnh tranh hiện hành, Quy tắc SSNIP được sử dụng để xác định:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Theo Pháp luật Cạnh tranh hiện hành, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có quyền xem xét thêm một hoặc một số yếu tố sau đây để xác định thuộc tính “có thể thay thế cho nhau” của hàng hóa, dịch vụ.

Xem đáp án

Chọn đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

7 tháng trước

Doãn Linh

Bình luận


Bình luận