240+ câu trắc nghiệm Luật đất đai có đáp án - Phần 1

  • 10774 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Luật đất đai chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan đến đất đai.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Điều 1 Luật Đất đai 2013 Phạm vi điều chỉnh.

Câu 2:

Người sử dụng được phép chuyển quyền sử dụng đất từ khi Luật đất đai năm 1987 có hiệu lực.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Người sử dụng được phép chuyển quyền sử dụng đất từ khi Luật đất đai năm 1993 có hiệu lực.

Câu 3:

Người sử dụng đất cũng có quyền định đoạt đối với đất đai.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Nhà nước là chủ sở hữu tuyệt đối đất đai, nên chỉ có Nhà nước mới có quyền định đoạt đối với đất đai (Điều 4 Luật Đất đai 2013)

Câu 4:

Nguồn của Luật đất đai chỉ bao gồm các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Nguồn của Luật đất đai còn có các văn bản pháp luật do cơ quan Nhà nước ở địa phương ban hành (Bảng giá đất, Quyết định cấp GCN…)

Câu 5:

Luật đất đai chỉ là công cụ thực hiện quyền sở hữu nhà nước về đất đai

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Luật đất đai còn là công cụ thực hiện quyền quản lý Nhà nước về đất đai (Điều tra cơ bản về đất đai, hạn mức giao đất, giá đất…)

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

p

4 tháng trước

phúc Nguyễn

Bình luận


Bình luận