(2023) Đề thi thử Tiếng anh Sở giáo dục và đào tạo Phú Thọ có đáp án

  • 3345 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. app /æp/ (n): ứng dụng

B. fan /fæn/ (n): quạt

C. cat /kæt/ (n): mèo

D. age /eɪdʒ/ (n): tuổi

Đáp án D có âm “a” phát âm là /eɪ/, các đáp án còn lại phát âm là /æ/.

→ Chọn đáp án D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. then /ðen/ (adv): sau đó

B. these /ðiːz/ (determiner): những cái

C. though /ðəʊ/ (conjunction): mặc dù

D. thin /θɪn/ (adj): mỏng

Đáp án D có âm “th” phát âm là /θ/, các đáp án còn lại phát âm là /ð/.

→ Chọn đáp án D


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. explain /ɪkˈspleɪn/ (v): giải thích

B. enter /ˈentə(r)/ (v): bước vào

C. invent /ɪnˈvent/ (v): phát minh

D. attract /əˈtrækt/ (v): thu hút

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

→ Chọn đáp án B


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. beautify /ˈbjuːtɪfaɪ/ (v): làm đẹp

B. consider /kənˈsɪdə(r)/ (v): xem xét

C. exercise /ˈeksəsaɪz/ (v): tập thể dục

D. decorate /ˈdekəreɪt/ (v): trang trí

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

→ Chọn đáp án B


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

It was the case of any port in a ______ when the supermodel went to work in my centre after she had been unemployed for 10 months due to corona pandemic.

Xem đáp án

Idiom:

any port in a storm (idiom): méo mó có hơn không

Tạm dịch: Đó là trường hợp về việc méo mó có hơn không khi người siêu mẫu đó vào làm ở trung tâm của tôi sau khi cô ấy bị thất nghiệp 10 tháng vì đại dịch corona.

→ Chọn đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận