(2023) Đề thi thử Tiếng Anh THPT Đại Từ, Thái Nguyên (Lần 1) có đáp án

  • 919 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. contribute /kənˈtrɪbjuːt/ (v): đóng góp

B. chemical /ˈkemɪkl/ (adj): hóa học

C. immigrant /ˈɪmɪɡrənt/ (n): người nhập cư

D. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ (n): môi trường

Đáp án D có âm “i” phát âm là /aɪ/, các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/.

→ Chọn đáp án D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. prepared /prɪˈpeəd/ (v): chuẩn bị

B. reviewed /rɪˈvjuːd/ (v): xem xét

C. explained /ɪkˈspleɪnd/ (v): giải thích

D. appointed /əˈpɔɪntɪd/ (v): bổ nhiệm

Đáp án D có âm “ed” phát âm là /ɪd/, các đáp án còn lại phát âm là /d/.

→ Chọn đáp án D


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. enterprise /ˈentəpraɪz/ (n): doanh nghiệp

B. allowance /əˈlaʊəns/ (n): phụ cấp

C. essential /ɪˈsenʃl/ (adj): cần thiết

D. collection /kəˈlekʃn/ (n): bộ sưu tập

Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

→ Chọn đáp án A


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. discuss /dɪˈskʌs/ (v): bàn luận

B. observe /əbˈzɜːv/ (v): quan sát

C. arrange /əˈreɪndʒ/ (v): sắp xếp

D. publish /ˈpʌblɪʃ/ (v): xuất bản

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

→ Chọn đáp án D


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The new office looks spacious and modern,_______?

Xem đáp án

Câu hỏi đuôi (Tag questions):

Mệnh đề chính khẳng định → câu hỏi đuôi phủ định

Mệnh đề chính dùng “looks” với chủ ngữ số ít ‘the new office’ → câu hỏi đuôi dùng trợ động từ “doesn’t” và đại từ ‘it’.

==> Câu hỏi đuôi dùng “doesn’t it”

Tạm dịch: Văn phòng mới trông rộng rãi và hiện đại phải không?

→ Chọn đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận