(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa có đáp án (Lần 1)

  • 2829 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

It is hard to maintain their cultural identity if teenagers migrate to another country at their young.

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích: 

A. preserve (v): bảo tồn 

B. emerge (v): xuất hiện 

C. invade (v): xâm nhập 

D. lose (v): mất  

=> maintain (v) duy trì >< lose 

Tạm dịch: Thật khó để duy trì bản sắc văn hóa của họ nếu thanh thiếu niên di cư đến một quốc gia khác

Choose D. 


Câu 2:

Though I persuaded my boss to solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it. 

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. discovered by chance: tình cờ tìm ra 

B. treated as important: coi là quan trọng 

C. completely ignored: hoàn tàn ngó lơ 

D. disagreed with: không đồng ý 

=> Make light of sth: xem nhẹ điều gì >< treated as important 

Tạm dịch: Mặc dù tôi đã thuyết phục sếp của mình giải quyết một vấn đề rất nghiêm trọng trong hệ thống quản lý mới, nhưng ông ấy chỉ coi nhẹ vấn đề đó. 

Choose B. 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or Don your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

He fell down when he _____________ towards the market. 

Xem đáp án

Kiến thức: Thì quá khứ tiếp diễn  

Giải thích: Một hành động đang xảy ra (QKTD) thì hành động khác xen vào (QKĐ)

Tạm dịch: Anh ta ngã xuống khi anh ta đang chay về phía chợ. 

Choose C. 


Câu 4:

Until recently, mass media forms were classified __________ six categories, each of which has its own characteristic content types, creative artists and business models. 

Xem đáp án

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: Classify into: phân thành  

Tạm dịch: Cho đến gần đây, các hình thức truyền thông đại chúng được phân loại thành sáu loại, mỗi loại có các loại nội dung, nghệ sĩ sáng tạo và mô hình kinh doanh đặc trưng riêng. 

Choose A. 


Câu 5:

By the end of next month, Mary and I __________________ out with each other for three years.

Xem đáp án

Kiến thức: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn 

Giải thích: By the end of next month: trước tháng sau (dấu hiệu nhận biết của thì tương lai hoàn thành)

Tạm dịch: Vào cuối tháng tới, Mary và tôi sẽ hẹn hò với nhau được ba năm. 

Choose C. 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Võ Thị Khánh Ly 11_11a4
01:02 - 18/06/2023