(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa (Lần 1) có đáp án

  • 12176 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

It is hard to maintain their cultural identity if teenagers migrate to another country at their young.

Xem đáp án

A. preserve (v): bảo vệ

B. emerge (v): xuất hiện

C. invade (v): xâm lược

D. lose (v): làm mất

maintain (v): duy trì >< lose

Tạm dịch: Khó để duy trì bản sắc văn hóa nếu thanh thiếu niên di cư đến một quốc gia khác khi còn nhỏ.

→ Chọn đáp án D


Câu 2:

Though I persuaded my boss to solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

Xem đáp án

A. tình cờ phát hiện

B. xem là quan trọng

C. hoàn toàn phớt lờ

D. không đồng tinh

make light of something: xem nhẹ cái gì >< treat as important

Tạm dịch: Mặc dù tôi đã thuyết phục sếp giải quyết một vấn đề rất nghiêm trọng trong hệ thống quản lý mới, ông ấy chỉ phớt lờ.

→ Chọn đáp án B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or Don your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

He fell down when he_______ towards the market.

Xem đáp án

Hòa hợp thì:

QKĐ + when + QKTD: diễn tả 1 hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có 1 hành động khác chen vào

Tạm dịch: Anh ấy đã bị té khi đang chạy đến chợ.

→ Chọn đáp án C


Câu 4:

Until recently, mass media forms were classified _______ six categories, each of which has its own characteristic content types, creative artists and business models.

Xem đáp án

Dạng động từ:

classify somebody/something into something: phân loại ai/cái gì thành cái gì

Tạm dịch: Cho đến gần đây, các hình thức truyền thông đại chúng mới được phân làm 6 loại, mỗi loại có các kiểu nội dung đặc trưng riêng, nghệ sĩ sáng tạo riêng và mô hình kinh doanh riêng.

→ Chọn đáp án A


Câu 5:

By the end of next month, Mary and I _______ out with each other for three years.

Xem đáp án

“by the end of next month” → dấu hiệu nhận biết thì TLHT/TLHTTD

Tạm dịch: Trước cuối tháng sau, Mary và tôi sẽ quen nhau được 3 năm rồi.

→ Chọn đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận