(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa Bộ giáo dục có đáp án (Đề 69)

  • 744 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

A. scholar /'skɒlǝ/

B. charity / 'tʃærɪti/

C. chemistry /kɛmɪstri/

D. chaos /'keɪds/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

A. intend /ɪn'tend/

B. compete /kǝm'pi:t/

C. medal /'medl/

D. defend /dɪ'fend/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Đáp án D

A. purchase /'pз:tʃǝs/

B. ladder /'lædǝ(r)/

C. forest /'forɪst/

D. police /pǝ'li:s/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Đáp án D

A. organize /'ɔːgǝnaɪz/: tổ chức

B. devastate /'devǝsteɪt/: tàn phá, phá huỷ

C. sacrifice /'sækrɪfaɪs/: hy sinh

D. deliver /dɪ'lɪver/: giao, vận chuyển


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Mr Robert _________ from the company, is now facing legal charges.

Xem đáp án

Đáp án B

Tĩnh lược mệnh đề quan hệ ở thể bị động ta dùng Ved/3 (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ nếu có)

Tạm dịch: Mr Robert, đã bị sa thải khỏi công ty, hiện đang đối mặt với các cáo buộc pháp lý.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận