(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo bộ đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 1)

  • 1814 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

A. habitat /ˈhæbɪtæt/ (n): môi trường sống

B. campfire /ˈkæmpfaɪə(r)/ (n): lửa trại

C. survive /səˈvaɪv/ (v): sống sót

D. wildlife /ˈwaɪldlaɪf/ (n): động vật hoang dã

Phần gạch chân đáp án A được phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

B

A.  hacker /ˈhækər/

B.  evolve /ɪˈvɒlv

C.  software /ˈsɒftweər/

D.  marvel /ˈmɑːvəl/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A

A.  economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/,

B.  philosophy /fəˈlɒsəfi/

C.  experiment /ɪkˈsperɪmənt/

D.  biology /baɪˈɒlədʒi/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

John, documents from ACE organization, is very ill-natured.

Xem đáp án

C

Tĩnh lược mệnh đề quan hệ, động từ ở thể chủ động thì dùng V-ing.

Tạm dịch: John người mà đã ăn cắp tài liệu của tổ chức ACE thật xấu tính.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Mã Mã
07:08 - 15/05/2023

Câu 2: đáp án là C

Nguyễn Đức
08:17 - 25/05/2023

câu 33: C

Anh Thư Hoàng
12:46 - 30/04/2024

Câu 2: đáp án là C