(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo bộ đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 13)

  • 900 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Xét các đáp án:

A. thank /θæŋk/                                 B. thick /θɪk/

C. that /ðæt/                                       D. thing /θɪŋ/

=> Đáp án C được phát âm là /ð/. Các đáp án còn lại được phát âm là /θ/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức về phát âm nguyên âm i:

Xét các đáp án:

A. miss /mɪs/                                      B. child /tʃaɪld/

C. sign /saɪn/                                      D. mind /maɪnd/

=> Đáp án A được phát âm là /i/. Các đáp án còn lại được phát âm là /ai/.


Câu 3:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Xét các đáp án:

A.   balloon /bəˈluːn/ (n) từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.

B.    spirit /ˈspɪrɪt/ (n) từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

C.    panda /ˈpændə/ (n) từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.

D.    island /ˈaɪlənd/ (n) từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.

=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Note: + Danh từ có 2 âm tiết: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất Ví dụ: father, table, sister, office, mountain, etc.

Một số trường hợp ngoại lệ: advice, machine, mistake, hotel, police, etc.

+ Động từ có 2 âm tiết: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai Ví dụ: collect, invest, connect, etc.


Câu 4:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Xét các đáp án:

A.   disappoint /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ (v) từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì âm thứ hai có chứa nguyên âm đôi /ɔɪ/.

B.   satisfy /ˈsætɪsfaɪ/ (v) từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

C.    educate /ˈedʒukeɪt/ (v) từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì đuôi -ate làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

D.   recognise /ˈrekəɡnaɪz/ (v) từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì đuôi -ize làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

=> Đáp án là A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The 31st SEA Games, __________ in Vietnam in 2022, left a deep impression on the participants.

Xem đáp án

Kiến thức về mệnh đê quan hệ rút gọn:

*Ta có: cách rút gọn mệnh đề quan hệ:

-  Sử dụng hiện tại phân từ - V-ing: dùng khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động. Ví dụ: The man sitting (= who is sitting) next to you is my uncle.

-  Sử dụng quá khứ phân từ - Vp2: dùng khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động. Ví dụ: The students punished (= who were punished) by the teacher are lazy.

-  Sử dụng “to V” khi đại từ quan hệ thay thế cho các từ có chứa số thứ tự như: first, second, next, third... last, only và so sánh nhất. Ví dụ: She was the last person to be interviewed (= that was interviewed) this morning.

-  Sử dụng cụm danh từ khi mệnh đề quan hệ không xách định. Ví dụ: Mrs Flora, a rich businesswoman

(= who is a rich businesswoman), will sponsor our competition.

Theo đề bài, ta thấy mệnh đề cần rút gọn ở thể bị động (which were held) và đại từ đóng vai trò là chủ ngữ.

Do đó, B là đáp án hợp lý.

Tạm dịch: SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào năm 2022 đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các vận động viên tham dự.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Việt Anh Đoàn
18:57 - 09/06/2023

Câu 24