(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 16)

  • 1125 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

A. those /ðoʊz/

B. thin /θɪn/

C. thank /θæŋk/

D. thought /θɔt/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ɪ/.

Đáp án A phần gạch chân phát âm là /aɪ/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

A. govern /ˈɡʌv.ən/

Đáp án B, D danh từ 2 âm tiết kết thúc –er trọng âm rơi vào thứ nhất

Đáp án C động từ 2 âm tiết trọng âm rơi thứ 2.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án A từ 3 âm tiết kết thúc –ate trọng âm thứ nhất

Đáp án A, B, C từ có kết thúc –ion, -er, -ic trọng âm rơi vào trước kết cấu này nên trọng âm thứ 2.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The books ____________ by William Shakespeare are interesting.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu đã có động từ chính are nên ta cần động từ ở dạng rút gọn, căn cứ vào by nên ta rút gọn động từ ở dạng bị động (Vp2).

Tạm dịch: Những cuốn sách được viết bởi William Shakespeare rất thú vị.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận