(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo bộ đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 2)

  • 1151 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Xem đáp án

B

A.  intend /ɪnˈtend/

B.  compete /kəmˈpiːt/

C.  medal /ˈmedl/

D.  defend /dɪˈfend/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

D

A.  purchase /ˈpɜːtʃəs/

B.  ladder /ˈlædə(r)/

C.  forest /ˈfɒrɪst/

D.  police /pəˈliːs/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

D

A.  organize /ˈɔːɡənaɪz/: tổ chức

B.  devastate /ˈdevəsteɪt/: tàn phá, phá huỷ

C.  sacrifice /ˈsækrɪfaɪs/: hy sinh

D.  deliver /dɪˈlɪvər/: giao, vận chuyển


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Tom, _________ from the company, is now facing legal charges.

Xem đáp án

B

Tĩnh lược mệnh đề quan hệ ở thể bị động ta dùng Ved/3 ( bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ nếu có)

Tom, đã bị sa thải khỏi công ty, hiện đang đối mặt với các cáo buộc pháp lý.


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 tháng trước

Tiến Phan Đinh Thanh

Bình luận


Bình luận