(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 26)

  • 1293 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: D

Kiến thức: Phát âm phụ âm

Giải thích:

Xét các đáp án: phụ âm ch của đáp án A  B  C  đều là /ʃ /   còn đáp án D phụ âm ch là /k/

Vậy đáp án đúng là D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: B

Kiến thức : Phát âm nguyên âm

Giải thích:

    A. tangle /ˈtæŋɡl/                                        B. dangerous /ˈdeɪndʒərəs/

    C. battle /ˈbætl/                                           D. calculate /ˈkælkjuleɪt/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: B

Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Giải thích:

Xét các đáp án:

    A. achieve /əˈtʃiːv/(v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.   

    B. happen /ˈhæpən/(v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 . Theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai nhưng âm thứ 2 là ə nên trọng âm vào âm 1

    C. detect /dɪˈtekt/(v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

    D. enroll /ɪnˈrəʊl/(v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc động từ hai âm tiết có đuôi

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: A

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiêt

Giải thích:

Xét các đáp án:

A. politics /pɒlətɪks/(n): Đây là trường hợp đặc biệt không tuân theo quy tắc trọng âm phải học thuộc.Trọng âm của nó rơi vào âm tiết thứ 1

B.  division/dɪˈvɪʒən/(n):Từ này có trọng âm rơi vào âm tiết đầu thứ 2. Vì theo quy tắc tận cùng là đuôi sion trọng âm đẩy về trước nó

    C.policemen /pəˈliːsmən/(n):Từ này có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì theo âm đầu và âm cuối là ə

D.reflection /rɪˈflekʃən/(n) :Từ này có trọng âm rơi vào âm tiết 2.Vì theo quy tắc tận cùng là đuôi tion trọng âm đẩy về trước nó

 

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Vậy đáp án đúng là A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Hoi An Ancient town, __________in Viet Nam’s central Quang Nam Province, comprises 30 ha and it has a buffer zone of 280 ha.

Xem đáp án

Đáp án: B. located

Giải thích: Trong ngữ cảnh này, chúng ta cần rút gọn cho một mệnh đề quan hệ mang nghĩa bị động (mệnh đề đầy đủ là “which is located in Viet Nam’s central Quang Nam Province”) nên chúng ta sử dụng phân từ hai.

Dịch nghĩa: Hoi An Ancient town, located in Viet Nam’s central Quang Nam Province, comprises 30 ha and it has a buffer zone of 280 ha. (Phố cổ Hội An, nằm ở trung tâm tỉnh Quảng Nam của Việt Nam, có diện tích là 30 ha và có vùng đệm là 280 ha.)


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận