(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 28)

  • 1020 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Garbage /ˈɡɑːbɪdʒ/ Subtle /ˈsʌtl/

Climbing /ˈklaɪmɪŋ/

 Debtor /ˈdetər/ 

Câu A phát âm là /b/ còn lại là âm câm


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: A

Đáp án A. Phát âm là /eə/ Các đáp án khác phát âm là /æ/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: C

Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Giải thích:

  1. prevent /prɪˈvent/ (v): ngăn cản, ngăn ngừa
  2. receive /rɪ'si:v/ (v): tiếp nhận
  3. recent /'ri:snt/ (adj): gần đây, cách đây không lâu
  4. remote /rɪ'mout/ (adj): hẻo lánh, xa xôi

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Giải chi tiết:

A. dominate /ˈdɒmɪneɪt/

B. disagree /ˌdɪsəˈɡriː/

C. disrespect /ˌdɪsrɪˈspekt/

D. interfere /ˌɪntəˈfɪə(r)/

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm 3.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Phong Nha - Ke Bang National Park, __________    by the UNESCO as Natural World Heritage for the criteria of geology and geomorphology in 2003, is one of the favorite destinations In Vietnam.

Xem đáp án

Đáp án: C. recognized

Giải thích: Trong ngữ cảnh này, chúng ta cần rút gọn cho một mệnh đề quan hệ mang nghĩa bị động (mệnh đề đầy đủ là “which is recognized by the UNESCO [...]”) nên chúng ta sử dụng phân từ hai.

Dịch nghĩa: Phong Nha - Ke Bang National Park, recognized by the UNESCO as Natural World Heritage for the criteria of geology and geomorphology in 2003, is one of the favorite destinations in Vietnam. (Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới xét về các tiêu chí địa chất và địa mạo vào năm 2003, là một trong những điểm đến yêu thích của khách du lịch ở Việt Nam.)


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận