(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 29)

  • 1086 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

A. government /'gʌvnmənt/

B. gentleman  /ˈdʒentlmən/

C. geography /dʒɪ'ɒgrəfi/

D. gymnastic /dʒım'næstɪk/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

A. manly /'mænli/

B. danger /'deɪndʒǝ(r)/

C. capable /'keɪpǝbl/

D. ancient /'eɪn∫ǝnt/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Đáp án A

A. travel /'trævl/

B. suggest /sǝ'dʒest/

C. sustain /sǝ'steɪn/

D. involve /m'vɒlv/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Đáp án C

A. develop /dɪ'velǝp/

B. proposal /prǝ'pǝʊzl/

C. urbanize /'ɜ:bǝnaɪz/

D. variety /vǝ'raɪǝti/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

The book __________ by MP has sold millions of copies worldwide.

Xem đáp án

Đáp án B

Tĩnh lược mệnh đề quan hệ

+ Chủ động: Ving

+ Bị động: Ved/3

+ Số thứ tự, so sánh nhất, the only/ last: to Vo

Tạm dịch: Cuốn sách mà MP viết bán được hàng triệu bản khắp thế giới.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận