(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 33)

  • 1497 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

B

- teach /tiːtʃ/ (v): dạy

- break /breɪk/ (v): phá hỏng

- deal /diːl/ (v): ban cho, chia (bài)

- clean /kliːn/ (v): lau chùi

ð Đáp án B


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

-century (n) /ˈsentʃəri/: thế kỉ

- capital (n) /ˈkæpɪtl/: thủ đô, vốn

- capable (adj) /ˈkeɪpəbl/: có khả năng

- captain (n) /ˈkæptɪn/: thuyền trưởng


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: A

Kiến thức : Trọng âm của từ 2 âm tiết

Giải thích:

Đáp án A đúng vì đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất còn ba đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

    A. manage /'mænɪʤ/ (v): quản lí                B. protect /prəˈtekt/ (v): bảo vệ

    C. reform /rɪˈfɔːm/ (v): cải cách                  D. regard /rɪˈɡɑːd/ (v): sự quan tâm

* Note: - Danh từ và tính từ 2 âm tiết – trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

            - Động từ 2 âm tiết – trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: C

Kiến thức : Trọng âm của từ 3 âm tiết trở lên

Giải thích:

A. interact (v) /,ɪntər'ækt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. (Trọng âm không rơi vào tiền tố INTER-)

B. entertain (v) /,entər'teɪn/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. (Trọng âm không rơi vào tiền tố ENTER-)

C. compassion (n) /kəm‘pæ∫n/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. (Từ có tận cùng là -ion thì trọng âm rơi vào ngay trước nó.)

D. submarine  (n) /,sʌbmə‘ri:n/ hoặc /'sʌbməri:n/: từ này có hai cách đánh trọng âm.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

The Bhaktapur Durbar square, also__________as Bhadgaon, consists of at least four distinct squares.

Xem đáp án

A

Giải thích: Trong ngữ cảnh này, chúng ta cần rút gọn cho một mệnh đề quan hệ mang nghĩa bị động (mệnh đề đầy đủ là “which was founded in the 3rd century”) nên chúng ta sử dụng phân từ hai.

Dịch nghĩa: The Patan Durbar Square, founded in the 3rd century, is situated only 8 km south-east of Kathmandu city. (Quảng trường Patan Durbar, được xây dựng vào thế kỷ thứ 3, chỉ cách thành phố Kathmandu 8 km về phía đông nam.)


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận