195 câu trắc nghiệm Luật tố tụng dân sự có đáp án - Phần 1

  • 13618 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định cơ quan tiến hành tố tụng dân sự gồm những cơ quan nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định người tiến hành tố tụng dân sự gồm những ai dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào về Tòa án xét xử tập thể?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố vào thời điểm nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định có bao nhiêu biện pháp khẩn cấp tạm thời?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận