(2023) Đề thi thử Tiếng anh Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh (Lần 1) có đáp án

  • 408 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

 Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.   
  Trees are useful to man in three very important ways; they provide him with wood and other products, they give him shade, and they help to prevent drought and floods.     Unfortunately, in many parts of the world man has not realized that the third of these services is the most important. In his eagerness to draw quick profit from the trees, he has cut them down in large numbers, only to find that without them he has lost the best friends he had.     Two thousand years ago a rich and powerful country cut down its trees to build warships, with which to gain itself an empire. It gained the empire but without its trees, its soil became hard and poor. When the empire fell to pieces, the country found itself faced by floods and starvation.     Even though a government realizes the importance of a plentiful supply of trees, it is difficult for it to persuade the villager to see this The villager wants wood to cook his food with, and he can earn money by making charcoal or selling wood to the townsman. He is usually too lazy or too careless to plant and look after trees. So unless the government has a good system of control, or can educate the people, the forests will slowly disappear.     This does not only mean that there will be fewer trees. The results are even more serious. For where there are trees their roots break the soil up, allowing the rain to sink in and also bind the soil, thus preventing it being washed away easily, but where there are no trees, the soil becomes hard and poor. The rain falls on hard ground and flows away on the surface, causing floods and carrying away with it the rich topsoil, in which crops grow so well. When all the topsoil is gone, nothing remains but a worthless desert. 

In the writer's opinion, ________________ or the forests slowly disappear.

Xem đáp án

Theo ý kiến của người viết, _______, hoặc những khu rừng dần biến mất 

A. chính phủ phải nhận ra những kết quả nghiêm trọng  

B. con người không nên kiếm lợi từ cây cối  

C. các biện pháp phải được thực hiện 

D. trừ khi cây không bao giờ bị chặt hạ 

=> Ý chính của đoạn văn: tác giả nêu thực trạng cây cối đang bị chặt phá vì nhiều mục đích khác nhau, từ đó dẫn đến những hệ quả là đất bị xói mòn, sa mạc hóa => từ đó nêu thông điệp là phải thực hiện các biện pháp nếu không thì các khu rừng sẽ dần biến mất. 

=> Tác giả không nói rằng không nên kiếm lợi từ cây cối hay phải ngừng chặt cây, ngoài ra đoạn 4 cũng đã nêu rằng chính phủ đã nhận thức được tầm quan trọng của cây xanh. 

Thông tin: So unless the government has a good system of control, or can educate the people, the forests will slowly disappear. 

Tạm dịch: Vì vậy, trừ khi chính phủ có một hệ thống kiểm soát tốt, hoặc có thể giáo dục người dân, các khu rừng sẽ dần biến mất. 

Choose C. 


Câu 2:

 Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.   
  Trees are useful to man in three very important ways; they provide him with wood and other products, they give him shade, and they help to prevent drought and floods.     Unfortunately, in many parts of the world man has not realized that the third of these services is the most important. In his eagerness to draw quick profit from the trees, he has cut them down in large numbers, only to find that without them he has lost the best friends he had.     Two thousand years ago a rich and powerful country cut down its trees to build warships, with which to gain itself an empire. It gained the empire but without its trees, its soil became hard and poor. When the empire fell to pieces, the country found itself faced by floods and starvation.     Even though a government realizes the importance of a plentiful supply of trees, it is difficult for it to persuade the villager to see this The villager wants wood to cook his food with, and he can earn money by making charcoal or selling wood to the townsman. He is usually too lazy or too careless to plant and look after trees. So unless the government has a good system of control, or can educate the people, the forests will slowly disappear.     This does not only mean that there will be fewer trees. The results are even more serious. For where there are trees their roots break the soil up, allowing the rain to sink in and also bind the soil, thus preventing it being washed away easily, but where there are no trees, the soil becomes hard and poor. The rain falls on hard ground and flows away on the surface, causing floods and carrying away with it the rich topsoil, in which crops grow so well. When all the topsoil is gone, nothing remains but a worthless desert. 

The word “bind" in the passage probably means 

Xem đáp án

Từ “bind” trong bài đọc có thể mang nghĩa là _______ 

A. to make stay stronger: làm cho mạnh mẽ, cứng cáp hơn 

B. to make wet: làm ẩm ướt 

C. to wash away: rửa trôi 

D. to improve: cải thiện 

=> bind = make stay together: liên kết lại, dán chặt lại 

Thông tin: For where there are trees their roots break the soil up, allowing the rain to sink in and also bind the soil, thus preventing it being washed away easily, but where there are no trees, the soil becomes hard and poor.

Tạm dịch: Đối với những nơi có cây cối, rễ của chúng xới đất, cho phép nước mưa chìm xuống và liên kết đất, do đó ngăn chặn việc nó bị cuốn trôi một cách dễ dàng, nhưng nơi không có cây, đất trở nên khô cứng và bạc màu.

Choose A. 


Câu 3:

 Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.   
  Trees are useful to man in three very important ways; they provide him with wood and other products, they give him shade, and they help to prevent drought and floods.     Unfortunately, in many parts of the world man has not realized that the third of these services is the most important. In his eagerness to draw quick profit from the trees, he has cut them down in large numbers, only to find that without them he has lost the best friends he had.     Two thousand years ago a rich and powerful country cut down its trees to build warships, with which to gain itself an empire. It gained the empire but without its trees, its soil became hard and poor. When the empire fell to pieces, the country found itself faced by floods and starvation.     Even though a government realizes the importance of a plentiful supply of trees, it is difficult for it to persuade the villager to see this The villager wants wood to cook his food with, and he can earn money by making charcoal or selling wood to the townsman. He is usually too lazy or too careless to plant and look after trees. So unless the government has a good system of control, or can educate the people, the forests will slowly disappear.     This does not only mean that there will be fewer trees. The results are even more serious. For where there are trees their roots break the soil up, allowing the rain to sink in and also bind the soil, thus preventing it being washed away easily, but where there are no trees, the soil becomes hard and poor. The rain falls on hard ground and flows away on the surface, causing floods and carrying away with it the rich topsoil, in which crops grow so well. When all the topsoil is gone, nothing remains but a worthless desert. 

In the last two paragraphs, the writer wanted to make it clear that ______________

Xem đáp án

Trong hai đoạn cuối, người viết muốn làm rõ rằng ____. 

A. nơi nào không có cây, đất dần dần biến thành sa mạc 

B. lũ lụt sẽ làm cho đất trở thành sa mạc 

C. nơi nào có nhiều cây, thì có ít lũ lụt 

D. nơi nào không có cây, đất trở nên khô cằn 

Thông tin: For where there are trees their roots break the soil up, allowing the rain to sink in and also bind the soil, thus preventing it being washed away easily, but where there are no trees, the soil becomes hard and poor. The rain falls on hard ground and flows away on the surface, causing floods and carrying away with it the rich topsoil, in which crops grow so well. When all the topsoil is gone, nothing remains but a worthless desert. 

Nội dung hai đoạn cuối: nếu tiếp tục chặt phá rừng => đất trở nên khô cằn, nước mưa không chìm xuống và giữ được đất => lũ lụt cuốn đi lớp đất màu mỡ => rừng biến thành sa mạc. Câu C tác giả không đề cập đến, còn câu B, D chỉ là một phần trong ý mà tác giả muốn nói.

Tạm dịch: Đối với những nơi có cây cối, rễ của chúng xới đất, cho phép nước mưa chìm xuống và liên kết đất, do đó ngăn chặn việc nó bị cuốn trôi một cách dễ dàng, nhưng nơi không có cây, đất trở nên khô cứng và bạc màu. Mưa rơi trên mặt đất cứng và chảy trên bề mặt, gây ra lũ lụt và mang theo lớp đất mặt màu mỡ, nơi mà cây trồng phát triển rất tốt. Khi tất cả lớp đất mặt đã biến mất, không còn gì ngoài một sa mạc vô giá trị. 

Choose A. 


Câu 4:

 Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.   
  Trees are useful to man in three very important ways; they provide him with wood and other products, they give him shade, and they help to prevent drought and floods.     Unfortunately, in many parts of the world man has not realized that the third of these services is the most important. In his eagerness to draw quick profit from the trees, he has cut them down in large numbers, only to find that without them he has lost the best friends he had.     Two thousand years ago a rich and powerful country cut down its trees to build warships, with which to gain itself an empire. It gained the empire but without its trees, its soil became hard and poor. When the empire fell to pieces, the country found itself faced by floods and starvation.     Even though a government realizes the importance of a plentiful supply of trees, it is difficult for it to persuade the villager to see this The villager wants wood to cook his food with, and he can earn money by making charcoal or selling wood to the townsman. He is usually too lazy or too careless to plant and look after trees. So unless the government has a good system of control, or can educate the people, the forests will slowly disappear.     This does not only mean that there will be fewer trees. The results are even more serious. For where there are trees their roots break the soil up, allowing the rain to sink in and also bind the soil, thus preventing it being washed away easily, but where there are no trees, the soil becomes hard and poor. The rain falls on hard ground and flows away on the surface, causing floods and carrying away with it the rich topsoil, in which crops grow so well. When all the topsoil is gone, nothing remains but a worthless desert. 

It's a great pity that in many places _____________ 

Xem đáp án

Thật đáng tiếc khi ở nhiều nơi, _______. 

A. con người chỉ quan tâm đến việc xây dựng đế chế 

B. con người chưa nhận ra tầm quan trọng của cây đối với mình 

C. con người chưa nhận thấy được rằng mình đã mất đi toàn bộ cây cối 

D. con người không thiết tha kiếm lợi nhuận từ cây xanh 

Thông tin: Even though a government realizes the importance of a plentiful supply of trees, it is difficult for it to persuade the villager to see this. 

Tạm dịch: Mặc dù chính phủ nhận ra tầm quan trọng của nguồn cung cấp cây xanh dồi dào, thật khó để thuyết phục người dân nhìn thấy điều này. 

Choose B. 


Câu 5:

 Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.   
  Trees are useful to man in three very important ways; they provide him with wood and other products, they give him shade, and they help to prevent drought and floods.     Unfortunately, in many parts of the world man has not realized that the third of these services is the most important. In his eagerness to draw quick profit from the trees, he has cut them down in large numbers, only to find that without them he has lost the best friends he had.     Two thousand years ago a rich and powerful country cut down its trees to build warships, with which to gain itself an empire. It gained the empire but without its trees, its soil became hard and poor. When the empire fell to pieces, the country found itself faced by floods and starvation.     Even though a government realizes the importance of a plentiful supply of trees, it is difficult for it to persuade the villager to see this The villager wants wood to cook his food with, and he can earn money by making charcoal or selling wood to the townsman. He is usually too lazy or too careless to plant and look after trees. So unless the government has a good system of control, or can educate the people, the forests will slowly disappear.     This does not only mean that there will be fewer trees. The results are even more serious. For where there are trees their roots break the soil up, allowing the rain to sink in and also bind the soil, thus preventing it being washed away easily, but where there are no trees, the soil becomes hard and poor. The rain falls on hard ground and flows away on the surface, causing floods and carrying away with it the rich topsoil, in which crops grow so well. When all the topsoil is gone, nothing remains but a worthless desert. 

Trees are useful to man mainly in three ways, the most important of which is that they can ___________

Xem đáp án

Cây cối rất hữu ích cho con người chủ yếu theo ba cách, trong đó quan trọng nhất là chúng có thể ______.

A. làm cho con người kiếm được lợi nhuận nhanh chóng từ chúng 

B. cho phép con người chế tạo tàu chiến 

C. giữ con người tranh khỏi ánh nắng mặt trời nóng bức 

D. bảo vệ con người khỏi hạn hán và lũ lụt 

Thông tin: 

Trees are useful to man in three very important ways: they provide him with wood and other products, they give him shade, and they help to prevent drought and floods.

Unfortunately, in many parts of the world man has not realized that the third of these services is the most important. 

Tạm dịch: 

Cây xanh rất hữu ích cho con người theo ba cách rất quan trọng: chúng cung cấp cho một người gỗ và các sản phẩm khác, chúng cho người đó bóng mát, và giúp ngăn chặn hạn hán và lũ lụt. 

Thật không may, ở nhiều nơi trên thế giới, con người đã không nhận ra rằng lợi ích thứ ba trong số đó là quan trọng nhất. 

Choose D. 

Dịch bài đọc 

Nội dung dịch: 

Cây cối hữu ích cho con người theo ba cách rất quan trọng: chúng cung cấp cho con người gỗ và các sản phẩm khác, chúng cho con người bóng mát, và chúng giúp ngăn chặn hạn hán và lũ lụt. 

Thật không may, ở nhiều nơi trên thế giới, con người đã không nhận ra rằng dịch vụ thứ ba trong số các dịch vụ này là quan trọng nhất. Với mong muốn thu được lợi nhuận nhanh chóng từ những cái cây, anh ta đã chặt chúng với số lượng lớn, chỉ để thấy rằng nếu không có chúng, anh ta đã mất đi những người bạn thân nhất mà mình có. Hai nghìn năm trước, một quốc gia giàu có và hùng mạnh đã chặt cây của mình để đóng tàu chiến, nhờ đó có được một đế chế. Nó đã giành được đế chế, nhưng không có cây cối, đất đai của nó trở nên khô cằn và cằn cỗi.  Khi đế chế sụp đổ, đất nước phải đối mặt với lũ lụt và nạn đói. 

Mặc dù chính phủ nhận ra tầm quan trọng của việc cung cấp nhiều cây xanh, nhưng rất khó để thuyết phục người dân nhìn nhận điều này. Người dân làng muốn có củi để nấu thức ăn và anh ta có thể kiếm tiền bằng cách làm than hoặc bán gỗ cho người dân thị trấn. Anh ấy thường quá lười biếng hoặc quá bất cẩn trong việc trồng và chăm sóc cây cối. Vì vậy, trừ khi chính phủ có một hệ thống kiểm soát tốt, hoặc có thể giáo dục người dân, các khu rừng sẽ dần biến mất. 

Điều này không chỉ có nghĩa là sẽ có ít cây hơn. Kết quả thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Vì nơi nào có cây thì rễ của chúng phá đất ra, cho phép mưa thấm vào và cũng kết dính đất lại, do đó đất không bị rửa trôi dễ dàng, nhưng nơi không có cây thì đất trở nên khô cứng. Mưa rơi trên mặt đất cứng và chảy đi trên bề mặt, gây ra lũ lụt và cuốn theo lớp đất mặt màu mỡ, nơi cây trồng phát triển rất tốt. Khi tất cả lớp đất mặt biến mất, không còn gì ngoài một sa mạc vô giá trị. 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận