(2023) Đề thi thử Tiếng Anh Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc (Lần 1) có đáp án

  • 3915 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. intended /ɪnˈtendɪd/ 

B. followed /ˈfɑːləʊd/ 

C. denied /dɪˈnaɪd/ 

D. saved /seɪvd/Những động từ có chữ cái kết thúc tận cùng là: 

TH 1: t, d => đuôi –ed được phát âm là /ɪd/. 

TH 2: p, pe; k, ke; ff, ph, gh; ss, ce, se, x; ch; sh => đuôi –ed được phát âm là /t/. 

TH 3: còn lại => đuôi –ed được phát âm là /d/. 

Phần gạch chân phương án A được phát âm là /ɪd/, còn lại là /d/. 

Choose A. 


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Giải thích: 

A. prepare /prɪˈper/ 

B. expert /ˈekspɜːrt/ 

C. protect /prəˈtekt/ 

D. effect /ɪˈfekt/ 

Phần gạch chân phương án A phát âm là /ɪ/, còn lại là /e/ 

Choose A. 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Giải thích: 

A. attack /əˈtæk/ 

B. angle /ˈæŋɡl/ 

C. mirror /ˈmɪrər/ 

D. selfish /ˈselfɪʃ/ 

Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là âm tiết 1 

Choose A. 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Giải thích: 

A. preventive /prɪˈventɪv/ 

B. dimension /dɪˈmenʃn/

C. improvement /ɪmˈpruːvmənt/ 

D. animal /ˈænɪml/ 

Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là âm tiết 2 

Choose D. 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

Grammy-winning singer Christina Aguilera has arrived in Hanoi ahead of its show at the Hanoi Opera House on Tuesday. 

Xem đáp án

Giải thích: 

Grammy-winning singer Christina Aguilera là ngôi she 

=> its sửa thành her 

Tạm dịch: Nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy Christina Aguilera đã đến Hà Nội trước thềm show diễn tại Hà Nội Nhà hát lớn vào thứ ba. 

Choose D. 


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

a

1 năm trước

abcd

Bình luận


Bình luận

Thu Ngân Phạm
22:21 - 26/06/2023

câu 6 đáp án D chứ