(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT Hàm Long, Bắc Ninh (Lần 1) có đáp án

  • 1422 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm  

Giải thích: 

A. promise /ˈprɑːmɪs/ 

B. consume /kənˈsjuːm/ 

C. pollute /pəˈluːt/ 

D. sustain /səˈsteɪn/ 

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2. 

Choose A. 


Câu 2:

A. convenient  B. potential  C. natural  D. renewable

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích: 

A. convenient /kənˈviːniənt/ 

B. potential /pəˈtenʃl/ 

C. natural /ˈnætʃrəl/ 

D. renewable /rɪˈnjuːəbl/ 

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2. 

Choose C. 

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. foot   B. wool   C. book   D. flood

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm “oo” 

Giải thích: 

A. foot /fʊt/ 

B. wool /wʊl/ 

C. book /bʊk/ 

D. flood /flʌd/ 

Phần gạch chân phương án D phát âm là /ʌ/, còn lại là /ʊ/ 

Choose D. 


Câu 4:

A. earned    B. killed    C. handed   D. moved

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm đuôi “ed” 

Giải thích: 

A. earned/ɜːnd/ 

B. killed /kɪld/ 

C. handed /hænded/ 

D. moved /muːvd/

Những động từ có chữ cái kết thúc tận cùng là: 

TH 1: t, d => đuôi –ed được phát âm là /ɪd/. 

TH 2: p, pe; k, ke; ff, ph, gh; ss, ce, se, x; ch; sh => đuôi –ed được phát âm là /t/. 

TH 3: còn lại => đuôi –ed được phát âm là /d/. 

Phần gạch chân phương án C được phát âm là /ɪd/, còn lại là /d/. 

Choose C. 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined bold word(s) in each of the following questions. 

I believe the government will use advanced technology to build faster trainsand make people's life more comfortable. 

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích: 

A. latest (adj): mới nhất 

B. modern (adj): hiện đại 

C. experience (n): kinh nghiệm, trải nghiệm 

D. public (n): công chúng  

advanced (adj): tiên tiến = modern 

Tạm dịch: Tôi tin rằng chính phủ sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến để xây dựng các đoàn tàu nhanh hơn và làm cho cuộc sống của người dân thoải mái hơn. 

Choose B. 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận