(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT Kim Liên, Nghệ An (Lần 1) có đáp án

  • 640 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. planted /ˈplɑːntɪd/ (v): trồng

B. wished /wɪʃt/ (v): ước

C. cooked /kʊkt/ (v): nấu

D. hoped /həʊpt/ (v): hy vọng

Đáp án A có âm “ed” phát âm là /ɪd/, các đáp án còn lại phát âm là /t/.

→ Chọn đáp án A


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. hide /haɪd/ (v): ẩn, trốn

B. pick /pɪk/ (v): chọn

C. shine /ʃaɪn/ (v): tỏa sáng

D. like /laɪk/ (v): thích

Đáp án B có âm “i” phát âm là /i/, các đáp án còn lại phát âm là /ai/.

→ Chọn đáp án B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. requirement /rɪˈkwaɪəmənt/ (n): yêu cầu

B. character /ˈkærəktə(r)/ (n): tính cách

C. position /pəˈzɪʃn/ (n): vị trí

D. dependence /dɪˈpendəns/ (n): sự phụ thuộc

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

→ Chọn đáp án B


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. decide /dɪˈsaɪd/ (v): quyết định

B. explode /ɪkˈspləʊd/ (v): bùng nổ

C. behave /bɪˈheɪv/ (v): ứng xử

D. widen /ˈwaɪdn/ (v): mở rộng

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

→ Chọn đáp án D


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Tom’s mother will not let him watch his favourite program ______ .

Xem đáp án

Hòa hợp thì: TLĐ + until + HTĐ

Tạm dịch: Mẹ của Tom sẽ không cho anh ấy xem chương trình yêu thích của mình cho đến khi anh ấy làm xong bài tập về nhà

→ Chọn đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận