(2023) Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quảng Nam (Lần 1) có đáp án

  • 1690 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 

When are you leaving______ Singapore? This week or next week?

Xem đáp án

Giải thích: Leave for: rời đến  

Tạm dịch: Khi nào bạn rời đến Singapore? Tuần này hay tuần sau? 

Choose C. 


Câu 2:

Tom burnt his hand when he_______ dinner.

Xem đáp án

Giải thích: Một hành động đang xảy ra (QKTD), hành động khác xen vào (QKĐ)

Tạm dịch: Tom bị bỏng tay khi anh đang nấu bữa tối. 

Choose D. 


Câu 3:

_________ you study for these exams, the better you will do.

Xem đáp án

Giải thích: The + so sánh kép, the + so sánh kép  

Tạm dịch: Bạn càng học chăm chỉ cho những kỳ thi này, bạn sẽ làm tốt hơn. 

Choose B. 


Câu 4:

Don't_______ when he is telling the story. 

Xem đáp án

Giải thích: 

A. stop off: ghé qua  

B. stop in: ghé thăm ai  

C. break into: đột nhập  

D. break in: xen vào 

Tạm dịch: Đừng xen vào khi anh ấy đang kể chuyện. 

Choose D. 


Câu 5:

I won't buy that car because it has too much_______ on it.

Xem đáp án

Giải thích: 

A. wear and tear: tàn tạ (do sử dụng lâu) 

B. ups and downs: khó khăn  

C. odds and ends: thứ vặt vãnh 

D. white lie: lời nói dối vô hại 

Tạm dịch: Tôi sẽ không mua chiếc xe đó vì nó có quá nhiều sự tàn tạ trên đó. 

Choose A. 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận