(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 15)

  • 1131 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ɪ/.

Đáp án A phần gạch chân phát âm là /aɪ/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án A, B bỏ không xét các hậu tố -less, -y, ta được trọng âm thứ nhất

Đáp án C động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Đáp án D /ˈbɒr.əʊ/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Các đuôi –ic, -ion, -ial, trọng âm rơi vào trước nó nên đáp án A, C, D trọng âm thứ 2

Danh từ 3 âm tiết kết thúc –ate trọng âm rơi vào âm thứ nhất nên đáp án B trọng âm thứ 1


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The conference __________ by non-governmental organizations was about globalization.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu đã có động từ chính was nên ta cần động từ ở dạng rút gọn, căn cứ vào by nên ta rút gọn động từ ở dạng bị động (Vp2)

Tạm dịch: Hội nghị được lên kế hoạch bởi các tổ chức phi chính phủ là về toàn cầu hóa.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận