(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 18)

  • 1023 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ð/.

Đáp án D phần gạch chân phát âm là /θ/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /iː/.

Đáp án C phần gạch chân phát âm là /eɪ/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án A, B, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án C /həʊˈtel/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Đáp án D

A. customer /ˈkʌs.tə.mər/

B. stationery /ˈsteɪ.ʃən.ər.i/

C. furniture /ˈfɜː.nɪ.tʃər/

D. deliver /dɪˈlɪv.ər/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

The cake __________ by the baker looks delicious and smells amazing.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu đã có động từ chính looks nên ta cần động từ ở dạng rút gọn, căn cứ vào by nên ta rút gọn động từ ở dạng bị động (Vp2).

Tạm dịch: Chiếc bánh do thợ làm bánh nướng trông thật ngon và có mùi thơm tuyệt vời.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận