(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 19)

  • 859 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Xem đáp án

A

A.  habitat /ˈhæbɪtæt/

B.  campfire /ˈkæmpfaɪə(r)/

C.  survive /səˈvaɪv/

D.  wildlife /ˈwaɪldlaɪf/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

B

A.  hacker /ˈhækər/

B.  evolve /ɪˈvɒlv

C.  software /ˈsɒftweər/

D.  marvel /ˈmɑːvəl/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

A

A.  economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/,

B.  philosophy /fəˈlɒsəfi/

C.  experiment /ɪkˈsperɪmənt/

D. biology /baɪˈɒlədʒi

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Hương Hương fbker,  ________documents from ACE organization, is very ill-natured.

Xem đáp án

C

Tĩnh lược mệnh đề quan hệ, động từ ở thể chủ động thì dùng V-ing.

Tạm dịch: Hương Hương FBker người mà đã ăn cắp tài liệu của tổ chức ACE thật xấu tính.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận