(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT Yên Thế, Bắc Giang (Lần 1) có đáp án

  • 19015 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích: 

A. private /ˈpraɪvət/ 

B. protect /prəˈtekt/ 

C. reform /rɪˈfɔːm/ 

D. regard /rɪˈɡɑːd/ 

=> Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 1 khác với các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết
Chọn A

Câu 2:

A. accurate  B. important  C. endanger  D. erosion

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích: 

A. accurate /ˈækjərət/ 

B. important /ɪmˈpɔːtnt/ 

C. endanger /ɪnˈdeɪndʒə(r)/ 

D. erosion /ɪˈroʊʒən/

=> Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 1 khác với các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.

Choose A. 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

Some of the passengers looked green around the gills after the trip! Their faces turned pale.

Xem đáp án

Kiến thức: Từ trái nghĩa 

Giải thích: 

green around the gills: xanh xao, ốm yếu 

A. tự tin 

B. hấp dẫn 

C. tràn đầy năng lượng 

D. kiệt sức 

=> green around the gills >< energetic 

Tạm dịch: Một số hành khách trông xanh xao sau chuyến đi! Mặt họ tái đi. 

Choose C. 


Câu 4:

No one is quite sure why Walt Disney dressed the mouse in the shorts with two buttons and gave him the yellow shoes. 

Xem đáp án

Kiến thức: Từ trái nghĩa 

Giải thích: 

A. wore out: làm hỏng, mòn 

B. made up: trang điểm 

C. took off: cởi bỏ (quần áo)

D. put on: mặc (quần áo) 

=> dress (v) mặc (quần áo) >< take off 

Tạm dịch: Không ai rõ tại sao Walt Disney lại mặc cho chú chuột chiếc quần đùi có hai cúc và đi đôi giày màu vàng cho chú chuột. 

Choose C. 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

 

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm  

Giải thích: 

A. conserved /kənˈsɜːvd/ 

B. borrowed /ˈbɒrəʊd/ 

C. invited /ɪnˈvaɪtɪd/ 

D. complained /kəmˈpleɪnd/ 

=> Phương án C có phần gạch chân được phát âm là /ɪd/, khác với các phương án còn lại có phần gạch chân được phát âm là /d/. 

Choose C. 


Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

75%

0%

25%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tai Van

Vẫn có một số câu bị lỗi
L

1 năm trước

Ly Thi My Anh

T

1 tháng trước

Trí Nguyễn

M

1 tháng trước

Ma Văn Hoàng

Bình luận


Bình luận

Ninh Thị Kim Ngân
21:05 - 02/05/2023

làm sao download đề dc ạ

Lê Kiều Hân
01:07 - 07/12/2023

Đề đọc hiểu chả in đậm, làm tìm mệt

Soo Eun Kim
23:00 - 18/06/2024

câu 2 bị lỗi rùi=((((

đàm thanh phong
16:51 - 23/06/2024

kiểu gì ấy