(2023) Đề thi thử Tiếng anh Cụm các trường phía nam Hưng Yên có đáp án (Lần 1)

  • 653 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. 

I don't have a smartphone. I can't keep up with my classmates on the online learning course.

Xem đáp án

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2 

Giải thích: If + Quá khứ đơn, S + would/could/might + V 

Tạm dịch: Tôi không có điện thoại thông minh. Tôi không thể theo kịp các bạn cùng lớp trong khóa học trực tuyến. 

Choose D. 


Câu 2:

As soon as James started working, he realized that his decision had not been a good one.

Xem đáp án

Kiến thức: Câu đảo ngữ 

Giải thích: No sooner + đảo ngữ than + mệnh đề 

Tạm dịch: Ngay khi James bắt đầu làm việc, anh ấy nhận ra rằng quyết định của mình không phải là một quyết định đúng đắn. 

Choose B. 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions 

She managed to keep her job_________ the manager threatened to sack her.

Xem đáp án

Kiến thức: Liên từ 

Giải thích: Although: mặc dù + Mệnh đề 

Tạm dịch: Cô ấy đã cố gắng giữ được công việc của mình mặc dù người quản lý đe dọa sẽ sa thải cô ấy.

Choose A. 


Câu 4:

Moc Chau was a very________ place where we took many pictures of the whole class.

Xem đáp án

Kiến thức: Cấu tạo từ 

Giải thích: trước N place là 1 Adj để bổ nghĩa cho nó 

Tạm dịch: Mộc Châu là một nơi rất đẹp, nơi chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh của cả lớp

Choose D. 


Câu 5:

My husband gave me a(n)________ car as a birthday present last month.

Xem đáp án

Kiến thức: Trật tự tính từ 

Giải thích: 

Khi có nhiều tính từ cùng đứng trước 1 danh từ, sắp xếp chúng theo thứ tự: OSASCOMP + N. Trong đó:

O – opinion: quan điểm 

S – size: kích thước 

A – age: độ tuổi (mới, cũ, trẻ, già,…) 

S – shape: hình dạng 

C – color: màu sắc 

O – origin: nguồn gốc 

M – material: chất liệu 

P – purpose: mục đích 

→ expensive (quan điểm), red (color), Japanese (origin) 

Tạm dịch: Chồng tôi đã tặng tôi một (n) chiếc xe đắt màu đỏ từ Nhật như một món quà sinh nhật vào tháng trước. 

Choose C. 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận