(2023) Đề thi thử Tiếng Anh Nghệ An, Nghệ An (Lần 1) có đáp án

  • 5342 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. planted /plæntid/ 

B. wished /wɪʃt/ 

C. cooked /kʊkt/ 

D. hoped /həʊpt/ 

Những động từ có chữ cái kết thúc tận cùng là: 

TH 1: t, d => đuôi –ed được phát âm là /ɪd/. 

TH 2: p, pe; k, ke; ff, ph, gh; ss, ce, se, x; ch; sh => đuôi –ed được phát âm là /t/. 

TH 3: còn lại => đuôi –ed được phát âm là /d/. 

Phần gạch chân phương án A được phát âm là /ɪd/, còn lại là /t/. 

Choose A. 


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. hide /haɪd/ 

B. pick /pɪk/ 

C. shine /ʃaɪn/ 

D. like /laɪk/ 

Đáp án B phần gạch chân đọc là /ɪ/, còn lại là /aɪ/ 

Choose B. 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

A. requirement /rɪˈkwaɪərmənt/ 

B. character /ˈkærəktər/ 

C. position /pəˈzɪʃn/ 

D. dependence /dɪˈpendəns/ 

Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là thứ 2 

Choose B. 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

A. decide /dɪˈsaɪd/

B. explode /ɪkˈspləʊd/ 

C. behave /bɪˈheɪv/ 

D. widen /ˈwaɪdn/ 

Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là thứ 2 

Choose D. 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Tom’s mother will not let him watch his favourite program _______. 

Xem đáp án

Mệnh đề thời gian trong hiện tại  

Tạm dịch: Mẹ của Tom sẽ không cho anh ấy xem chương trình yêu thích của mình cho đến khi anh ấy xong bài tập 

Choose B. 


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

S

1 năm trước

Soa Nguyễn Thị

Bình luận


Bình luận

Mã Mã
13:51 - 18/05/2023

Câu 13 đáp án C chứ

Lê Kiều Hân
23:11 - 12/12/2023

câu 12 B chứ