(2023) Đề thi thử Tiếng Anh Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh (Lần 1) có đáp án

  • 3841 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

The president, with his wife and children, are at home watching the news on television.

Xem đáp án

S1, along with/together with/with S2 => V chia theo S1 

=> Sửa “are” thành “is” vì “the president” là N số ít 

Tạm dịch: Tổng thống cùng vợ con đang ở nhà xem tin tức trên tivi. 

Choose B. 

Câu 2:

When there are diametrically opposing views on a big issue that concerns millions of people, doing comprehensible research just makes sense. 

Xem đáp án

comprehensible (adj): dễ hiểu 

comprehensive (adj): toàn diện 

=> sửa thành comprehensive 

Tạm dịch: Khi có những quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau về một vấn đề lớn liên quan đến hàng triệu người, thì việc thực hiện nghiên cứu toàn diện sẽ rất có ý nghĩa. 

Choose D. 


Câu 3:

I prefer the second option - their advantages are simplicity and cheapness.

Xem đáp án

=> sửa their thành its 

Tạm dịch: Tôi thích tùy chọn thứ hai hơn - ưu điểm của chúng là đơn giản và rẻ tiền.

Choose D. 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 

"I'm sorry. I didn't do my homework.", Huyen said to her teacher.

Xem đáp án

Giải thích: apologize (v): xin lỗi 

Tạm dịch: "Em xin lỗi. Em chưa làm bài", Huyền nói với cô giáo. 

Choose A. 


Câu 5:

Peter hasn't gone abroad to travel for nearly 5 years.

Xem đáp án

Giải thích: S + HTHT + thời gian = S + last + QKĐ 

Tạm dịch: Peter đã không ra nước ngoài du lịch trong gần 5 năm. 

Choose A. 


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 tháng trước

Khải Trần Viết

nói chung là ahy

Bình luận


Bình luận