(2023) Đề thi thử Tiếng anh Sở giáo dục và đào tạo Nam Định có đáp án

  • 12556 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges.

John and Daisy are talking about culture identity.

- John: "I think that people should protect their cultural identities."

- Daisy: “ ________ ”

Xem đáp án

A. Đi nào!

B. Mình muốn bạn đừng làm.

C. Tất nhiên là không!

D. Chắc chắn là vậy.

Tạm dịch: John và Daisy đang nói chuyện về bản sắc văn hóa.

- John: “Mình nghĩ mọi người nên bảo vệ bản sắc văn hóa của mình.”

- Daisy: “Chắc chắn là vậy.”

→ Chọn đáp án D


Câu 2:

Two friends David and Jane are talking about Jane's new blouse.

- David: “That blouse suits you perfectly, Jane.”

- Jane: “ ________”

Xem đáp án

A. Bạn đừng khách sáo.

B. Cảm ơn rất nhiều.

C. Không có gì.

D. Không sao.

Tạm dịch: Hai người bạn là David và Jane đang nói chuyện về áo mới của Jane.

- David: “Chiếc áo mới cực kỳ hợp với bạn, Jane à”

- Jane: “Cảm ơn rất nhiều.”

→ Chọn đáp án B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The improvement in sales was beneficial to the company as a whole.

Xem đáp án

A. harmful (adj): gây hại

B. helpful (adj): có ích

C. positive (adj): tích cực

D. great (adj): tuyệt

beneficial (adj): có lợi >< harmful

Tạm dịch: Nhìn chung những cải thiện về doanh số có lợi cho công ty.

→ Chọn đáp án A


Câu 4:

Although Valentine's Day has become a global industry with more than 80 million roses sold worldwide, the origins of the day are unclear and hidden in the mists of time.

Xem đáp án

A. bắt nguồn từ người cổ đại

B. đủ mới để bất kỳ ai cũng có thể xác nhận

C. vẫn là một bí ẩn đối với mọi người

D. từ rất lâu và không thể quên

lost/hidden in the mists of time: bị lãng quên (vì đã rất lâu) >< new enough for anyone to confirm

Tạm dịch: Mặc dù ngày Lễ tình nhân đã trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu với hơn 80 triệu hoa hồng được bán khắp thế giới, nguồn gốc của ngày này vẫn không rõ ràng và là một bí ẩn.

→ Chọn đáp án B


Câu 5:

 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 5 to 9. Gia Long was the first emperor of the Nguyen dynasty as well as the founding father of the modern nation of Vietnam. Born as Nguyen Phuc Anh, he was the nephew of the last Nguyen lord who (5) ________ over southern Vietnam. In spite of being born into a royal family, he had to encounter (6) ________ difficulties in his early life as he became the target of rival groups who attempted to wipe out the Nguyen clan (7) ________ After the deaths of his father and uncle at the hands of the rival leaders, Nguyen Phuc Anh fled to the southern coastal tip of Vietnam (8) ________ he met a French priest, Pigneau de Behaine, who would eventually become his trusted adviser and play a major (9) ________ in his rise to power. He escaped with the help of the priest and later on sought aid from the French in his struggle against his rivals. (Adapted from https://www.thefamouspeople.com/)

Born as Nguyen Phuc Anh, he was the nephew of the last Nguyen lord who (5) ________ over southern Vietnam.

Xem đáp án

DỊCH BÀI:

Gia Long là vị vua đầu tiên của triều Nguyễn cũng như là cha đẻ của quốc hiệu Việt Nam. Tên húy là Nguyễn Phúc Ánh, ông là cháu nội của chúa Nguyễn cuối cùng, người đã cai quản miền nam Việt Nam. Mặc dù sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, ông đã phải gặp nhiều khó khăn vào thời trẻ khi ông trở thành mục tiêu của những nhóm thù địch muốn cố gắng xóa sổ hoàn toàn nhà Nguyễn. Sau cái chết của ba và chú dưới tay của các thủ lĩnh phe đối lập, Nguyễn Phúc Ánh đã chạy trốn đến vùng duyên hải phía nam của Việt Nam, nơi ông gặp một giám mục người Pháp, Pigneau de Behaine, người dần trở thành một cố vấn đáng tin cậy và đóng vai trò quan trọng trong quá trình vươn lên nắm quyền của ông. Ông đã trốn thoát với sự giúp đỡ của vị giám mục và sau đó tìm kiếm sự trợ giúp từ Pháp trong công cuộc đấu tranh chống kẻ thù.

Kiến thức từ vựng:

- found (v): thành lập

- free (v): giải thoát

- rule (v): cai trị, trị vì → rule over something: cai trị cái gì

- invade (v): xâm lược

Tạm dịch:

Born as Nguyen Phuc Anh, he was the nephew of the last Nguyen lord who ruled over southern Vietnam. (Tên húy là Nguyễn Phúc Ánh, ông là cháu nội của chúa Nguyễn cuối cùng, người đã cai quản miền nam Việt Nam.)

→ Chọn đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hieu On The High
21:52 - 05/05/2023

Nên cải thiện phần bài tập đồng nghĩa,trái nghĩa,phát âm,không biết gạch chân ở đâu thì sao làm được?