(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận (Lần 1) có đáp án

  • 1754 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

One of my distant relatives is wavering between buying a house in the inner city or moving away.

Xem đáp án

A. phát triển

B. chấp nhận

C. làm suy yếu

D. do dự

waver (v): lưỡng lự = hesitate

Tạm dịch: Một người họ hàng xa của tôi đang lưỡng lự giữa việc mua nhà ở nội thành hay chuyển đi xa.

→ Chọn đáp án D


Câu 2:

The mayor was very angry with a few locals because they tried to heckle him throughout his speech.

Xem đáp án

A. interrupt (v): ngắt lời

B. attack (v): tấn công

C. invite (v): mời

D. worry (v): làm lo lắng

heckle (v): ngắt lời, xen ngang = interrupt

Tạm dịch: Thị trưởng đã rất tức giận với một số người dân địa phương vì họ đã cố ngắt lời ông trong suốt bài phát biểu.

→ Chọn đáp án A


Câu 3:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 3 to 7.
"Parents today want their kids to spend time on things that can bring them success, but (3)________ we've stopped doing one thing that's actually been a proven predictor of success and that's household chores," says Richard Rende, a developmental psychologist in Paradise Valley, Ariz, (4) ________ co-author of the forthcoming book "Raising Can-Do Kids. " Decades of studies show the benefits of chores - academically, emotionally, and even professionally. Giving children household chores at an early age helps to build (5) ________ lasting sense of mastery, responsibility and self-reliance, according to a research by Marty Rossmann, professor emeritus at the University of Minnesota. In 2002, Dr. Rossmann analyzed data from a longitudinal study (6) ________ followed 84 children across four periods in their lives - in preschool, around ages 10 and 15, and in their mid-20s. She found that young adults who began chores at ages 3 and 4 were more likely to have good relationships with family and friends, to achieve academic and early career success and to be self-sufficient, as (7) ________ with those who didn't have chores or who started them as teens. Chores also teach children how to be empathetic and responsive to others' needs, notes psychologist Richard Weissbourd of the Harvard Graduate School of Education. (Adapted from http://www. wsj. com/articles/why-children-need-chores)

"Parents today want their kids to spend time on things that can bring them success, but (3)________ we've stopped doing one thing that's actually been a proven predictor of success and that's household chores,"

Xem đáp án

DỊCH BÀI:

“Các bậc phụ huynh ngày nay muốn con cái mình dành thời gian vào những việc có thể mang lại thành công cho chúng, nhưng trớ trêu thay chúng ta lại không làm một việc đã được chứng minh là yếu tố dự báo thành công và đó chính là công việc nhà.”, Richard Rende, một nhà tâm lý học phát triển ở Thung lũng Paradise, Ariz, và cũng là đồng tác giả của quyển sách sắp ra mắt “Raising Can-Do Kids” nói. Nhiều thập kỷ nghiên cứu cho thấy lợi ích của công việc nhà - về mặt học tập, tình cảm và thậm chí là nghề nghiệp. Giao việc nhà cho con cái từ khi còn nhỏ giúp tạo dựng một ý thức làm chủ, trách nhiệm và tự lực, theo một nghiên cứu của Marty Rossmann, giáo sư danh dự tại đại học Minnesota. Vào năm 2002, Giáo sư Rossmann đã phân tích dữ liệu từ một cuộc nghiên cứu tiến trình, quan sát 84 đứa trẻ trong suốt 4 giai đoạn cuộc đời - trước khi đi học, ở trong độ tuổi từ 10 đến 15, và những năm 20 tuổi. Bà nhận ra rằng những thanh viên bắt đầu làm việc nhà ở tuổi lên 3 và lên 4 có nhiều khả năng có các mối quan hệ tốt đẹp với gia đình và bạn bè, đạt thành công trong học tập và sự nghiệp sớm và tự lập hơn, so với những người không làm việc nhà hay bắt đầu làm việc nhà lúc đã lớn. Việc nhà cũng dạy trẻ em cách cảm thông và phản ứng với nhu cầu của người khác, nhà tâm lý học Richard Weissbourd thuộc trường cao học Harvard nói.

A. especially (adv): đặc biệt

B. ironically (adv): một cách trớ trêu

C. brutally (adv): một cách tàn nhẫn

D. bitterly (adv): một cách cay đắng

Tạm dịch:

"Parents today want their kids to spend time on things that can bring them success, but ironically we've stopped doing one thing that's actually been a proven predictor of success and that's household chores," says Richard Rende… (“Các bậc phụ huynh ngày nay muốn con cái mình dành thời gian vào những việc có thể mang lại thành công cho chúng, nhưng trớ trêu thay chúng ta lại không làm một việc đã được chứng minh là yếu tố dự báo thành công và đó chính là công việc nhà.”, Richard Rende nói…)

→ Chọn đáp án B


Câu 4:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 3 to 7.
"Parents today want their kids to spend time on things that can bring them success, but (3)________ we've stopped doing one thing that's actually been a proven predictor of success and that's household chores," says Richard Rende, a developmental psychologist in Paradise Valley, Ariz, (4) ________ co-author of the forthcoming book "Raising Can-Do Kids. " Decades of studies show the benefits of chores - academically, emotionally, and even professionally. Giving children household chores at an early age helps to build (5) ________ lasting sense of mastery, responsibility and self-reliance, according to a research by Marty Rossmann, professor emeritus at the University of Minnesota. In 2002, Dr. Rossmann analyzed data from a longitudinal study (6) ________ followed 84 children across four periods in their lives - in preschool, around ages 10 and 15, and in their mid-20s. She found that young adults who began chores at ages 3 and 4 were more likely to have good relationships with family and friends, to achieve academic and early career success and to be self-sufficient, as (7) ________ with those who didn't have chores or who started them as teens. Chores also teach children how to be empathetic and responsive to others' needs, notes psychologist Richard Weissbourd of the Harvard Graduate School of Education. (Adapted from http://www. wsj. com/articles/why-children-need-chores)
"Parents today want their kids to spend time on things that can bring them success, but (3)________ we've stopped doing one thing that's actually been a proven predictor of success and that's household chores," says Richard Rende, a developmental psychologist in Paradise Valley, Ariz, (4) ________ co-author of the forthcoming book "Raising Can-Do Kids. " Decades of studies show the benefits of chores - academically, emotionally, and even professionally.

Xem đáp án

A. therefore: do đó

B. or: hoặc

C. and: và

D. but: nhưng

Tạm dịch:

"Parents today want their kids to spend time on things that can bring them success, but ironically we've stopped doing one thing that's actually been a proven predictor of success and that's household chores," says Richard Rende, a developmental psychologist in Paradise Valley, Ariz, and co-author of the forthcoming book "Raising Can-Do Kids. (“Các bậc phụ huynh ngày nay muốn con cái mình dành thời gian vào những việc có thể mang lại thành công cho chúng, nhưng trớ trêu thay chúng ta lại không làm một việc đã được chứng minh là yếu tố dự báo thành công và đó chính là công việc nhà.”, Richard Rende, một nhà tâm lý học phát triển ở Thung lũng Paradise, Ariz, và cũng đồng tác giả của quyển sách sắp ra mắt “Raising Can-Do Kids” nói.)

→ Chọn đáp án C


Câu 5:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 3 to 7.
"Parents today want their kids to spend time on things that can bring them success, but (3)________ we've stopped doing one thing that's actually been a proven predictor of success and that's household chores," says Richard Rende, a developmental psychologist in Paradise Valley, Ariz, (4) ________ co-author of the forthcoming book "Raising Can-Do Kids. " Decades of studies show the benefits of chores - academically, emotionally, and even professionally. Giving children household chores at an early age helps to build (5) ________ lasting sense of mastery, responsibility and self-reliance, according to a research by Marty Rossmann, professor emeritus at the University of Minnesota. In 2002, Dr. Rossmann analyzed data from a longitudinal study (6) ________ followed 84 children across four periods in their lives - in preschool, around ages 10 and 15, and in their mid-20s. She found that young adults who began chores at ages 3 and 4 were more likely to have good relationships with family and friends, to achieve academic and early career success and to be self-sufficient, as (7) ________ with those who didn't have chores or who started them as teens. Chores also teach children how to be empathetic and responsive to others' needs, notes psychologist Richard Weissbourd of the Harvard Graduate School of Education. (Adapted from http://www. wsj. com/articles/why-children-need-chores)
Giving children household chores at an early age helps to build (5) ________ lasting sense of mastery, responsibility and self-reliance, according to a research by Marty Rossmann, professor emeritus at the University of Minnesota.

Xem đáp án

A. many + N (số nhiều): nhiều

B. every + N (số ít): mọi

C. much + N (không đếm được): nhiều

D. a + N (số ít): một

Tạm dịch:

Giving children household chores at an early age helps to build a lasting sense of mastery, responsibility and self-reliance, according to a research by Marty Rossmann, professor emeritus at the University of Minnesota. (Giao việc nhà cho con cái từ khi còn nhỏ giúp tạo dựng một ý thức làm chủ, trách nhiệm và tự lực, theo một nghiên cứu của Marty Rossmann, giáo sư danh dự tại đại học Minnesota.)

→ Chọn đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận