(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 14)

  • 1236 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

A. hide /haɪd/ (v): giấu

B. pick /pɪk/ (v): chọn

C. shine /ʃaɪn/ (v): tỏa sáng

D. like /laɪk/ (v): thích

Đáp án B có “i” phát âm là /ɪ/, các đáp án còn lại phát âm là /aɪ/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: chemist phát âm là /k/, còn lại phát âm là /tʃ/.

A. cheap /tʃiːp/

B. child /tʃaɪld/

C. chemist /ˈkemɪst/

D. chair /tʃeə(r)/

Đáp án C có “ch” phát âm là /k/, các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

A. effort /ˈefət/

B. actor /ˈæktə(r)/

C. perform /pəˈfɔːm/

D. area /ˈeəriə/

Trọng âm phương án C rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm 1.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Giải chi tiết:

A. disappear /ˌdɪsəˈpɪə(r)/

B. recommend /ˌrekəˈmend/

C. entertain /ˌentəˈteɪn/

D. fortunate /ˈfɔːtʃənət/

Trọng âm phương án D rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm 2.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The wealthy man __________ by three masked men has been safely rescued.

Xem đáp án

Đáp án C

Mệnh đề đầy đủ sẽ là who was kidnapped... Vì mệnh đề mang nghĩa bị động nên ta dùng P2 để tạo thành cụm tính từ rút gọn. Mệnh đề này có thể được rút gọn thành cụm tính từ kidnapped... (bỏ đại từ quan hệ who và động từ to be).

Tạm dịch: Người đàn ông giàu có bị bắt cóc bởi ba người đàn ông đeo mặt nạ đã được giải cứu an toàn.


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thu Huyền Ngô Thị

Bình luận


Bình luận