(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 24)

  • 1387 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B                                                                                                                                                     

A. wine /waɪn/

B. cinema /ˈsɪnəmə/

C. diner /ˈdaɪnə(r)/

D. ninth /naɪnθ/

cinema phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D                                                                                                                                                    

A. divisible /dɪˈvɪzəbl/

B. design /dɪˈzaɪn/

C. disease /dɪˈziːz/

D. excursion /ɪkˈskɜːʃn/

excursion phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /z/.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C                                                                                                                                                    

A. meaningful /ˈmiː.nɪŋ.fəl/ (adj): có ý nghĩa

B. suitable /ˈsuː.tə.bəl/ (adj): phù hợp

C. attentive /əˈten.tɪv/ (adj): chăm chú

D. courteous /ˈkɜː.ti.əs/ (adj): lịch sự, nhã nhặn

Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

A. detect /dɪˈtekt/ (v): phát hiện

B. conclude /kənˈkluːd/ (v): kết luận

C. instruct /ɪnˈstrʌkt/ (v): hướng dẫn

D. contact /ˈkɒn.tækt/ (v): liên hệ

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The experiment ______ by the scientist yielded unexpected results.

Xem đáp án

Đáp án C

Rút gọn mệnh đề quan hệ V3/ed vì mang nghĩa bị động

Tạm dịch: Thí nghiệm do nhà khoa học tiến hành đã thu được kết quả ngoài mong đợi.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận