(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 31)

  • 949 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

A. grammar /ˈɡræmə(r)/

B. damage /ˈdæmɪdʒ/

C. mammal /ˈmæml/

D. drama /ˈdrɑːmə/

drama phát âm là /ɑː/, còn lại phát âm là /æ/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

A. switch /swɪtʃ/

B. stomach /ˈstʌmək/

C. match /mætʃ/

D. catch /kætʃ/

stomach phát âm là /k/, còn lại phát âm là /tʃ/.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

A. nervous /ˈnɜː.vəs/ (adj): lo lắng

B. active /ˈæk.tɪv/ (adj): tích cực

C. patient /ˈpeɪ.ʃənt/ (adj): kiên nhẫn

D. aware /əˈweər/ (adj): có nhận thức

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

A. candidate /ˈkæn.dɪ.dət/ (n): ứng cử viên

B. holiday /ˈhɒl.ə.deɪ/ (n): kỳ nghỉ

C. experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/ (n): kinh nghiệm, trải nghiệm

D. tourism /ˈtʊə.rɪ.zəm/ (n): ngành du lịch

Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Tommy is on the way to his friend's birthday party, carrying a gift box _____ colourful paper.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức Mệnh đề phân từ

Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động: bỏ đại từ quan hệ, bỏ to be, giữ lại VP2.

Dạng đầy đủ: Tommy is on the way to his friend's birthday party, carrying a gift box which/ that is wrapped colourful paper.

Dạng rút gọn: Tommy is on the way to his friend's birthday party, carrying a gift box wrapped colourful paper.

Tạm dịch: Tommy đang trên đường đến bữa tiệc sinh nhật của bạn mình, mang theo một hộp quà được gói bằng giấy sặc sỡ.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận