(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 42)

  • 1854 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

A. substantial /səbˈstænʃl/

B. initiate /ɪˈnɪʃieɪt/

C. particular /pərˈtɪkjələr/

D. attention /əˈtenʃn/

Nguyên tắc nhận dạng phụ âm /t/

• [t] đứng trước [ia, ie, io] => [t] sẽ đọc là /ʃ/

• [t] đứng trước [u] + nằm trong âm tiết không được nhấn trọng âm => [t] đọc thành /tʃ/

VD: nature /ˈneɪtʃər/, congratulate /kənˈɡrætʃuleɪt/,…

• [t] đọc giữ nguyên là [t] trong các trường hợp còn lại.

Đáp án chính xác là đáp án C vì phần gạch chân đọc là /t/ khác với các từ còn lại đọc là /ʃ/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

A. spear /spiə/ (n): cái giáo, cái mác, cái thương

B. gear /giə/ (n): cơ cấu, thiết bị, dụng cụ; đồ gá lắp, phụ tùng

C. fear /fiə/ (n): sự sợ hãi

D. pear /peə/ (n): quả lê

Đáp án chính xác là D vì phần gạch chân được đọc là âm /eə/ khác với những đáp án còn lại đọc âm /iə/.


Câu 3:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

A. express /ɪkˈspres/

B. effort /ˈefət/

C. employ /ɪmˈplɔɪ/

D. reduce /rɪˈdjuːs/

Nguyên tắc nhấn trọng âm của từ có 2 âm tiết:

• Danh từ hoặc tính từ có 2 âm tiết => trọng âm nhấn vào âm tiết 1

VD: artist, driver, brother, content, empty, friendly, famous,…

• Ngoại lệ danh từ có trọng âm 2: machine, mistake, police, desire, canal,…

• Động từ có 2 âm tiết => trọng âm nhấn vào âm tiết 2

VD: enjoy, destroy, attract, remove, escape, forget, relax,…

• Ngoại lệ động từ có trọng âm 1: promise, realize, listen, follow, offer, open, happen, answer,…

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.


Câu 4:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

A. preference /ˈprefrəns/

B. attraction /əˈtrækʃn/

C. advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/

D. community /kəˈmjuːnəti/ (n): cộng đồng

Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Taj Mahal is the second World Heritage site __________ under the campaign which will be carried out by ONGC at this monument.

Xem đáp án

Đáp án D

Trước cụm danh từ “World Heritage site” có từ chỉ số thứ tự “second” nên ta rút gọn thành động từ nguyên mẫu to V.

Bị động của to V là to be VpII

Tạm dịch: Taj Mahal là di sản thế giới thứ hai nằm trong chiến dịch sẽ được ONGC thực hiện tại di tích này.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận