(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 43)

  • 1638 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức: Phát âm phụ âm

Xét các đáp án:

A. health /helθ/

B. smooth /smuːð/                      

C. bath /bɑːθ/

D. depth /depθ/

Ta thấy, các phương án A, C, D “th” được phát âm /θ/ còn phương án B “th” được phát âm là /ð/.

Vậy đáp án đúng là B


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: Phát âm nguyên âm

Xét các đáp án:

A. climate /ˈklaɪmət/

B. livable /ˈlɪvəbəl/                    

C. city /ˈsɪti/

D. discuss /dɪˈskʌs/

Ta thấy, các phương án B, C, D “i” được phát âm /ɪ/ còn phương án A “i” được phát âm là /aɪ/.

Vậy đáp án đúng là A


Câu 3:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiêt

Xét các đáp án:

A. express /ɪkˈspres/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.                     

B. depend /diˈpend/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

C. discuss /disˈkɜːs/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

D. struggle /ˈstrʌɡəl / (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc động từ hai âm tiết có đuôi –LE thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiêt

Xét các đáp án:

A. solution /səˈluː.ʃən/ / (n): trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

B. principal /ˈprɪn.sə.pəl/ (n): trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

C. passenger /ˈpæs.ən.dʒər/ (n): trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc trọng âm ưu thường rơi vào âm tiết chứa nguyên âm dài.

D. continent /ˈkɒn.tɪ.nənt / (n): trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Vậy đáp án đúng là A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

We can also see the stone dragons of Kinh Thien Palace and relics associated with many Vietnamese royal families, __________ during archaeological excavations.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Câu đầy đủ khi chưa rút gọn mệnh đề quan hệ:

We can also see the stone dragons of Kinh Thien Palace and relics associated with many Vietnamese royal families, which were discovered during archaeological excavations.

Động từ của mệnh đề quan hệ chia ở bị động, để rút gọn mệnh đề quan hệ trong câu này thì chúng ta dùng V-p2.

Tạm dịch: Chúng ta cũng có thể thấy những con rồng đá của điện Kính Thiên và các di vật gắn liền với nhiều hoàng gia Việt Nam, được phát hiện trong các cuộc khai quật khảo cổ học.

* Chú ý :

- Khi động từ của mệnh đề quan hệ chia ở chủ động có thể rút gọn bằng cụm hiện tại phân từ V-ing.

- Khi động từ của mệnh đề quan hệ chia ở bị động có thể rút gọn bằng cụm quá khứ phân từ V-p2.

- Khi mệnh đề quan hệ đứng sau next, last, only, số thứ tự, so sánh hơn nhất … có thể rút gọn bằng cụm động từ nguyên thể có TO (to V/ to be V-p2)

Vậy đáp án đúng là A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận