(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo bộ đề minh họa (Đề 52)

  • 1226 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức Phát âm phụ âm

Xét các đáp án:

A. parachute /ˈpærəʃuːt/

B. machine /məˈʃiːn/

C. champagne /ʃæmˈpeɪn/

D. chaos /ˈkeɪɒs/

phụ âm ch của đáp án A, B, C đều là /ʃ /, còn đáp án D phụ âm ch là /k/

Vậy đáp án đúng là D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức Phát âm nguyên âm

A. tangle /ˈtæŋɡl/

B. dangerous /ˈdeɪndʒərəs/

C. battle /ˈbætl/

D. calculate /ˈkælkjuleɪt/

nguyên âm a của đáp án A, C, D đều là /æ /, còn đáp án B là /eɪ/


Câu 3:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Xét các đáp án:

A. achieve /əˈtʃiːv/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.                     

B. happen /ˈhæpən/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai nhưng âm thứ 2 là /ə/ nên trọng âm vào âm thứ nhất.

C. detect /dɪˈtekt/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

D. enroll /ɪnˈrəʊl/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Xét các đáp án:

A. politics /pɒlətɪks/ (n): Đây là trường hợp đặc biệt không tuân theo quy tắc trọng âm phải học thuộc. Trọng âm của nó rơi vào âm tiết thứ 1.

B. division /dɪˈvɪʒən/ (n): Từ này có trọng âm rơi vào âm tiết đầu thứ 2. Vì theo quy tắc tận cùng là đuôi -sion trọng âm đẩy về trước nó.

C. policemen /pəˈliːsmən/ (n): Từ này có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì theo âm đầu và âm cuối là /ə/

D. reflection /rɪˈflekʃən/ (n): Từ này có trọng âm rơi vào âm tiết 2. Vì theo quy tắc tận cùng là đuôi -tion trọng âm đẩy về trước nó.

Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Vậy đáp án đúng là A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Hoi An Ancient town, __________ in Viet Nam’s central Quang Nam Province, comprises 30 ha and it has a buffer zone of 280 ha.

Xem đáp án

Đáp án B

Trong ngữ cảnh này, chúng ta cần rút gọn cho một mệnh đề quan hệ mang nghĩa bị động.

Mệnh đề đầy đủ là “which is located in Viet Nam’s central Quang Nam Province” nên chúng ta sử dụng phân từ hai.

Tạm dịch: Phố cổ Hội An, nằm ở trung tâm tỉnh Quảng Nam của Việt Nam, có diện tích là 30 ha và có vùng đệm là 280 ha.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận