(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa Bộ giáo dục (Đề 72)

  • 642 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C                                                                                                                                                    

A. fame /feɪm/

B. baby /ˈbeɪbi/

C. many /ˈmeni/

D. plane /pleɪn/

many phát âm là /e/, còn lại phát âm là /eɪ/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A                                                                                                                                                    

A. theory /ˈθɪəri/

B. therefore /ˈðeəfɔː(r)/

C. neither /ˈnaɪðə(r)/

D. weather /ˈweðə(r)/

theory phát âm là /θ/, còn lại phát âm là /ð/.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

A. approve /əˈpruːv/ (v): tán thành

B. perform /pərˈfɔːrm/ (v): biểu diễn

C. finish /ˈfɪnɪʃ/ (v): kết thúc

D. believe /bɪˈliːv/ (v): tin tưởng

Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án A

A. assignment /əˈsaɪnmənt/ (n): bài tập

B. library /ˈlaɪbreri/ (n): thư viện

C. paragraph /ˈpærəɡræf/ (n): đoạn văn

D. sympathy /ˈsɪmpəθi/ (n): sự đồng cảm

Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The painting ______ by the artist captures the beauty of the landscape.

Xem đáp án

Đáp án B

Rút gọn mệnh đề quan hệ V3/ed vì mang nghĩa bị động.

Tạm dịch: Bức tranh do họa sĩ vẽ thể hiện vẻ đẹp của phong cảnh.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận