(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa Bộ giáo dục (Đề 77)

  • 621 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức Phát âm phụ âm

Xét các đáp án:

A. though /ðəʊ/

B. these /ðiːz/

C. there /ðeər/

D. breath /breθ/

Ta thấy các phương án A, B, C -th được phát âm /ð/ còn phương án D -th được phát âm là /θ/.

Vậy đáp án đúng là D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức Phát âm nguyên âm

Xét các đáp án:

A. online /ˈɒnlaɪn/

B. drive /draɪv/

C. include /ɪnˈkluːd/

D. life /laɪf/

Ta thấy các phương án A, B, D “i” được phát âm /ai/ còn phương án C “i” được phát âm là /i/.

Vậy đáp án đúng là C


Câu 3:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Xét các đáp án:

A. turtle /ˈtɜːtəl/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc danh từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

B. hotel /həʊˈtel/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

C. robot /ˈrəʊbɒt/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc danh từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

D. money /ˈmʌni/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc danh từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 4:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Xét các đáp án:

A. positive /ˈpɒzətɪv/ (n): từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

B. relevant /ˈreləvənt/ (n): từ này có trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

C. enormous /ɪˈnɔːməs / (n): từ này có trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

D. typical /ˈtɪpɪkəl/ (n): từ này có trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc đuôi -ICAL thì trọng âm rơi vào âm tiết trước nó nên trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Vậy đáp án đúng là C


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

More than a mile of roadway has been blocked with trees, stones and other things, _______ the explosion.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức rút gọn mệnh đề quan hệ

Câu đầy đủ khi chưa rút gọn mệnh đề quan hệ:

More than a mile of roadway has been blocked with trees, stones and other things, which were caused by the explosion.

Động từ của mệnh đề quan hệ chia ở bị động, để rút gọn mệnh đề quan hệ trong câu này thì chúng ta dùng V-p2.

Tạm dịch: Hơn một dặm đường đã bị chặn bởi cây cối, đá và những thứ khác, bị gây ra bởi vụ nổ.

* Chú ý :

- Khi động từ của mệnh đề quan hệ chia ở chủ động có thể rút gọn bằng cụm hiện tại phân từ (V-ing).

- Khi động từ của mệnh đề quan hệ chia ở bị động có thể rút gọn bằng cụm quá khứ phân từ (V-p2).

- Khi mệnh đề quan hệ đứng sau next, last, only, số thứ tự, so sánh hơn nhất … có thể rút gọn bằng cụm động từ nguyên thể có TO (to V/ to be V-p2)

Vậy đáp án đúng là C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận