(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 95)

  • 788 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: C

Kiến thức: Phát âm phụ âm

Giải thích:

Xét các đáp án:

    A. southern /ˈsʌðən/                                      B. feather /ˈfeðər/     

    C. threaten /ˈθretən/                                       D. leather /ˈleðər/

Ta thấy, các phương án A, B, D “th” được phát âm /ð/ còn phương án C “th” được phát âm là /θ/.

Vậy đáp án đúng là C


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: B

Kiến thức: Phát âm nguyên âm

Giải thích:

Xét các đáp án:

    A. instrument /ˈɪnstrəmənt/                            B. flight /flaɪt/           

    C. similar /ˈsɪmɪlər/                                        D. which /wɪtʃ/

Ta thấy, các phương án A, C, D “i” được phát âm /i/ còn phương án B “i” được phát âm là /ai/.

Vậy đáp án đúng là B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: C

Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiêt

Giải thích:

Xét các đáp án:

        A. pollute /pəˈluːt/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.          

        B. appear /əˈpɪər/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

        C. answer /ˈɑːnsər/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc động từ hai âm tiết có đuôi –ER (trừ prefer) thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

        D. become /bɪˈkʌm/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: D

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiêt

Giải thích:

Xét các đáp án:

        A. fantastic /fænˈtæstɪk/ (n): trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

        B. perfection /pəˈfekʃən/ (n): trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

        C. computer /kəmˈpjuːtər/(n): trọng âm rơi vào âm tiết hai. Vì theo quy tắc trọng ân ưu tiên rơi vào nguyên âm dài âm.

        D. fascinate /ˈfæsəneɪt/ (n): trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc đuôi –ate làm trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối.

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Vậy đáp án đúng là D


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

One masterpiece of literature _______ for the first time in 1975 has been nominated the best short story ever.

Xem đáp án

Đáp án: B

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Giải thích:

Câu đầy đủ khi chưa rút gọn mệnh đề quan hệ:

One masterpiece of literature which was published for the first time in 1975 has been nominated the best short story ever.

Động từ của mệnh đề quan hệ chia ở bị động, để rút gọn mệnh đề quan hệ trong câu này thì chúng ta dùng V-p2.

Tạm dịch: Một kiệt tác văn học được xuất bản lần đầu năm 1975 đã được đề cử là truyện ngắn hay nhất từ ​​trước đến nay.

* Chú ý :

- Khi động từ của mệnh đề quan hệ chia ở chủ động có thể rút gọn bằng cụm hiện tại phân từ (V-ing).

- Khi động từ của mệnh đề quan hệ chia ở bị động có thể rút gọn bằng cụm quá khứ phân từ (V-p2).

- Khi mệnh đề quan hệ đứng sau  next, last, only, số thứ tự, so sánh hơn nhất … có thể rút gọn bằng cụm động từ nguyên thể có TO (to V/ to be V-p2)

Vậy đáp án đúng là B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận