(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT Vạn Xuân- Hoài Đức, Hà Nội có đáp án

  • 901 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5.
Today, many governments are promoting organic or natural farming methods (1) _____ avoid the use of pesticides and other artificial products. The aim is to show that they (2) _____ about the environment and about people's health. But is this the right approach? Europe is now the biggest (3) _____ for organic food in the world, expanding by 25 percent a year over the past 10 years. Eating organic is (4) _____ way of defining oneself as natural, good, caring different from the junk-food-scoffing masses. As a journalist puts it: "It feels closer to the source, the beginning, the start of things”. The organic approach means farming with natural, rather than man-made. Techniques such as crop rotation improve soil quality and help organic farmers compensate for the absence of man-made chemicals.(5) _____, for its ineffective use of land and labour, there are severe limits to how much food can be produced.

Today, many governments are promoting organic or natural farming methods (1) _____ avoid the use of pesticides and other artificial products.

Xem đáp án

Đại từ quan hệ:

Ta dùng đại từ quan hệ ‘that’ thay cho danh từ chỉ vật ‘methods’ và ở vị trí chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ.

Tạm dịch: Today, many governments are promoting organic or natural farming methods that avoid the use of pesticides and other artificial products.

(Ngày nay, nhiều chính phủ đang thúc đẩy các phương pháp canh tác hữu cơ hoặc tự nhiên để tránh sử dụng thuốc trừ sâu và các sản phẩm nhân tạo khác.)

→ Chọn đáp án B


Câu 2:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5.
Today, many governments are promoting organic or natural farming methods (1) _____ avoid the use of pesticides and other artificial products. The aim is to show that they (2) _____ about the environment and about people's health. But is this the right approach? Europe is now the biggest (3) _____ for organic food in the world, expanding by 25 percent a year over the past 10 years. Eating organic is (4) _____ way of defining oneself as natural, good, caring different from the junk-food-scoffing masses. As a journalist puts it: "It feels closer to the source, the beginning, the start of things”. The organic approach means farming with natural, rather than man-made. Techniques such as crop rotation improve soil quality and help organic farmers compensate for the absence of man-made chemicals.(5) _____, for its ineffective use of land and labour, there are severe limits to how much food can be produced.
The aim is to show that they (2) _____ about the environment and about people's health.

Xem đáp án

- care about something: quan tâm, để ý đến

Tạm dịch: The aim is to show that they care about the environment and about people's health. But is this the right approach?

(Mục đích là để chứng tỏ rằng họ quan tâm đến môi trường và sức khỏe của mọi người. Nhưng đây có phải là cách tiếp cận đúng hay không?)

→ Chọn đáp án D


Câu 3:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5.
Today, many governments are promoting organic or natural farming methods (1) _____ avoid the use of pesticides and other artificial products. The aim is to show that they (2) _____ about the environment and about people's health. But is this the right approach? Europe is now the biggest (3) _____ for organic food in the world, expanding by 25 percent a year over the past 10 years. Eating organic is (4) _____ way of defining oneself as natural, good, caring different from the junk-food-scoffing masses. As a journalist puts it: "It feels closer to the source, the beginning, the start of things”. The organic approach means farming with natural, rather than man-made. Techniques such as crop rotation improve soil quality and help organic farmers compensate for the absence of man-made chemicals.(5) _____, for its ineffective use of land and labour, there are severe limits to how much food can be produced.
Europe is now the biggest (3) _____ for organic food in the world, expanding by 25 percent a year over the past 10 years.

Xem đáp án

A. site (n): trang web

B. market (n): thị trường

C. place (n): địa điểm

D. basis (n): cơ sở

Tạm dịch: Europe is now the biggest market for organic food in the world, expanding by 25 percent a year over the past 10 years.

(Châu Âu hiện là thị trường thực phẩm hữu cơ lớn nhất thế giới, tăng trưởng 25% mỗi năm trong 10 năm qua.)

→ Chọn đáp án B


Câu 4:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5.
Today, many governments are promoting organic or natural farming methods (1) _____ avoid the use of pesticides and other artificial products. The aim is to show that they (2) _____ about the environment and about people's health. But is this the right approach? Europe is now the biggest (3) _____ for organic food in the world, expanding by 25 percent a year over the past 10 years. Eating organic is (4) _____ way of defining oneself as natural, good, caring different from the junk-food-scoffing masses. As a journalist puts it: "It feels closer to the source, the beginning, the start of things”. The organic approach means farming with natural, rather than man-made. Techniques such as crop rotation improve soil quality and help organic farmers compensate for the absence of man-made chemicals.(5) _____, for its ineffective use of land and labour, there are severe limits to how much food can be produced.
Eating organic is (4) _____ way of defining oneself as natural, good, caring different from the junk-food-scoffing masses.

Xem đáp án

- each + N số ít: mỗi

- one + N số ít: một

- other + N số nhiều/N không đếm được: những người/vật khác

- every + N số ít: mọi

Tạm dịch: Eating organic is one way of defining oneself as natural, good, caring different from the junk-food-scoffing masses.

(Ăn uống hữu cơ là một cách để xác định bản thân là người tự nhiên, tốt bụng, quan tâm khác với số đông ăn thực phẩm rác.)

→ Chọn đáp án B


Câu 5:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5.
Today, many governments are promoting organic or natural farming methods (1) _____ avoid the use of pesticides and other artificial products. The aim is to show that they (2) _____ about the environment and about people's health. But is this the right approach? Europe is now the biggest (3) _____ for organic food in the world, expanding by 25 percent a year over the past 10 years. Eating organic is (4) _____ way of defining oneself as natural, good, caring different from the junk-food-scoffing masses. As a journalist puts it: "It feels closer to the source, the beginning, the start of things”. The organic approach means farming with natural, rather than man-made. Techniques such as crop rotation improve soil quality and help organic farmers compensate for the absence of man-made chemicals.(5) _____, for its ineffective use of land and labour, there are severe limits to how much food can be produced.

(5) _____, for its ineffective use of land and labour, there are severe limits to how much food can be produced.

Xem đáp án

Kiến thức liên từ:

- although + S + V: mặc dù

- however: tuy nhiên

- because + S + V: bởi vì

- moreover: hơn nữa

Tạm dịch: However, for its ineffective use of land and labour, there are severe limits to how much food can be produced.

(Tuy nhiên, do sử dụng đất đai và lao động không hiệu quả nên có những hạn chế nghiêm trọng về lượng lương thực có thể sản xuất được.)

→ Chọn đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trúc Nhi
21:25 - 16/06/2024

câu 47 không gạch dưới từ nào hết